جوانی جمعیت

قرارگاه تعالی سلامت و جوانی جمعیت
 1. راه اندازی قرارگاه تعالی سلامت و جوانی جمعیت در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در دانشکده وانتقال آن به سطوح پائين تربه صورت آبشاري
 2. هماهنگی برگزاری کمیته های تخصصی ذیل قرارگاه (هر هفته)
 3. پیگیری پیش مصوبات کمیته های تخصصی
 4. جمع بندی و ارسال پیش مصوبات کمیته های تخصصی  به قرارگاه
 5. مکاتبه / برگزاری جلسات هماهنگی با درون بخشی
 6.  مکاتبه / برگزاری جلسات هماهنگی با برون بخشی و جلب مشارکت ادارات ، سازمانهاوانجمن هاي خيريه در راستاي ارتقاء برنامه
 7. اطلاع رسانی اجرای قانون در سایت/کانال های مجازی و ...
 8. گزارش ماهانه راه اندازی قرارگاه در دانشکده سراب به وزارت متبوع
انجام سایر امور مرتبط با برنامه برحسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات
برنامه جوانی جمعیت
 1. بررسي، برنامه ريزي وتعيين اهداف سازی سياستهاي کلی جمعیت
 2. اجرای ابلاغیه ها و بخشنامه های ارسالی از وزارت
 3. هماهنگی و ارایه پیشنهادات در خصوص اعتبارات ارسالی از وزارت
 4. استخراج فعالیتهای مرتبط از برنامه عملیاتی وزارتی بصورت ماهیانه، بارگزاری در داشبورد حوزه
 5. هماهنگی درون بخشی با سایر معاونت ها
 6. تعامل با کارشناسان معاونین دانشکده جهت ابلاغ برنامه های لازم الاجرا بر اساس سیاست های کلان جمعیتی
 7. ارسال کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل ها و ابلاغ اجرای برنامه جوانی جمعیت در مراکز
 8. هماهنگی با آموزشگاه بهورزی در راستای اجرای برنامه های آموزشی
 1. اجراي برنامه هاي آموزشي / بازآموزی در راستای توانمند سازی ارائه دهندگان خدمت
 2. استخراج و تحلیل شاخص های جمعیتی و باروری به تفکیک مراکزشهری و روستایی و شهرستان
 3. گزارشدهي اطلاعات در پورتال اداره جوانی جمعیت
 4. تولید رسانه های آموزشی برای عموم در راستای حمایت از خانواده و ترویج فرزندآوری
 5. توافق با معاونت بهداشتی در خصوص تواتر پایش و انجام پايش واحدهاي محیطی ، ارسال پسخوراند پایش و پیگیری نتایج پایش
 6. انجام پایش های میدانی  و نظارت بر كميت وكيفيت خدمات وبرنامه ها ومقايسه آن با ضوابط و معيارهاي تعيين شده وزارتی 
 7. رصد مستمر الکترونیکی مشاوره/ مراقبت ها/ آموزش ها در پرونده الکترونیک ( سامانه سیب )
 8. بزرگداشت هفته ملی جمعیت؛ هماهنگی های درون بخشی، هماهنگی های برون بخشی، تولید محتوا، بارگزاری در کانال های مجازی، برگزاری نشست های علمی با موضوعات مختلف ، نشست خبری در رادیو ، رسانه ای نمودن اقدامات و ... و  ارسال گزارش به وزارت متبوع
 9. مشارکت درنيازسنجي،تهيه بسته هاي آموزشي براي عموم،سایر ادارات،کارشناسان ستادو ارائه دهنگان خدمت در سطوح محیطی
 10. مشارکت درپيش بيني وهزينه کرداعتبارات برنامه
 11. برآورد و اعلام نیاز در خصوص مواد کمک آموزشی برنامه
 12. تهيه گزارش تحليليآماري مبتني برفرایندهای مربوطه وارسال به سطوح ذيربط 
 13. 21.انجام سایر امور مرتبط با برنامه برحسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات

       برنامه پیشگیری از ناباروری
 1. برگزاری کلاس آموزشی/ بازآموزی برای گروه هدف ارائه دهندگان خدمات جوانی جمعیت در پایان هر شش ماه
 2. اجرای برنامه رسانه های مجازی برای آموزشی عموم
 3.  طراحی فرم غربالگری / شناسایی زنان نابارور
 4. مکاتبه با مراکز جهت شناسایی زوجین نابارور و ارسال نتایج به ستاد
 5. تحلیل داده ها و گزارش به ریاست دانشکده
 6. ارجاع به مراکز ناباروری 
برنامه پیشگیری ازسقط
 1. برگزاری کلاس آموزشی/ بازآموزی برای گروه هدف ارائه دهنگان خدمت در پایان هر شش ماه به منظور تبیین قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مرتبط با پیشگیری از سقط
 2. اجرای برنامه رسانه های مجازی برای آموزشی عموم
 3. مکاتبه با مراکز/ پایگاه ها جهت شناسایی گروه هدف و مشاوره پیشگیری از سقط
برنامه همکاری مشترک بین دستگاهی آموزش های شش ساعته هنگام ازدواج
 1. اجرای برنامه آموزشی شش ساعته در مرکز مشاوره ازدواج سینا حضوری/ آنلاین
 2. مکاتبه/ برگزاری جلسات هماهنگی با مربیان همکار و ابلاغ دستورالعمل ها به کلیه مربیان همکار
 3. هماهنگی و مکاتبه با استان
 4. هماهنگی و مکاتبه با دفاتر ثبت ازدواج
 5. هماهنگی و مکاتبه با آزمایشگاه مرکزی
 6. هماهنگی و مکاتبه با پایشگران برنامه آموزش های شش ساعته هنگام ازدواج
 7. رصد مستمر بر حضور زوجین در کلاس های حضوری/ آنلاین
 8. پایش و ارزیابی اجرای کلاس های شش ساعته هنگام ازدواج
 9. تکمیل فرم ها و نرم افزارهای مرتبط با برنامه در پورتال اداره جوانی جمعیت
 10. انجام سایر امور مرتبط با برنامه برحسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات