گروه سلامت جمعیت و خانواده


خانواده اساسی ترین نهاد هر جامعه محسوب میشود. واحد سلامت جمعیت و خانواده یکی از واحدهای ستادی معاونت بهداشتی می باشد که به گروههای هدف مادران باردار، کودکان، میانسالان، سالمندان و همچنین سلامت باروری توجه دارد. این گروه متولی طراحی، سیاست گذاری و نظارت بر اجرای برنامه های بهداشتی می باشد. ایجاد ارتباط و تعامل با بخش خصوصی،اطلاع رسانی از طریق رسانه های گروهی، تهیه و توزیع پمفلت ها و جزوات آموزشی، انجام هماهنگی با مراکز و سایر ادارات و ارگانها از جمله سیاست های این گروه در راستای ارائه هر چه بهتر خدمات می باشد. از این رو دستیابی به جامعه ای سالم بطوریکه تمام گروههای سنی خانواده با بهره گیری از خدمات سلامت مطلوب و دسترسی عادلانه، کیفیت زندگی مناسبی را تجربه خواهند کرد.