امور آزمایشگاه ها


آزمایشگاه تشخیص طبی مرکزی شهرستان سراب با لطف و عنایت پروردگار متعال، در راستای نیل به اهداف مقدس خود که همان تامین سلامت جامعه می باشد و با رویکردی بیمار محور پا به عرصه خدمت نهاده است . کلیه کارکنان فنی، خود را با مستند سازی کیفیت آشنا ساخته و خط مشی ها و روش های اجرایی را همواره اجرا می نمایند.

اهداف و ارزشهاي کلی مديريت آزمايشگاه در اين راستا عبارتند از:
 •  كليه كاركنان آزمایشگاه در جهت افزايش مهارت و تواناييهاي خود ملزم به شرکت در کلاسهای آموزشی مرتبط بوده وخود را موظف به اجرای آنچه می آموزند، می دانند.
 •  
 •  حس مشاركت در كاركنان به منظور دستيابي به اهداف عالیه كمي و كيفي آزمایشگاه از طریق ایجاد جلسات هم اندیشی و بسترسازی برای دریافت نظرات ایشان، تقویت می گردد.
 •  
 •  مدیریت آزمایشگاه، خود را ملزم به ايجاد محيطي ايمن براي تمامي مراجعین و كاركنان به عنوان مهمترين سرمايه معنوي آزمایشگاه می داند.
 •  
 •  فرهنگ بهبود مستمر در کل آزمایشگاه جهت بهبود اثربخشی فرآیندهای سیستم کیفیت و توانایی آزمایشگاه توسط مدیریت نهادینه و به کل بخشها تسری داده می شود.
 •  
 •  بر اساس موارد فوق، اهداف کیفیت تدوین و در دوره های زمانی مشخص نسبت به اندازه گیری، تحلیل و بازنگری آنها با کمک مسؤول آزمایشگاه اقدام می گردد .
 •  
 • امانت داری و راز داری، حفظ اصول اخلاقی و شرعی، صیانت از سرمایه های مادی و معنوی آزمایشگاه، عدالت محوری در تمامی رده های کاری و خوش خلقی با مراجعین و همکاران، از مهمترین مؤلفه ها و الزاماتی است که هر یک از افراد از مسؤول فنی تا خدمات آزمایشگاه، خود را موظف به رعایت آنها می دانند.
 •  
 • بهره گيري از امكانات آزمايشگاه در راستاي ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي