معرفی معاون بهداشتدکتر اکبر نادی

معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی سراب

رئیس مرکز بهداشت سراب

متخصص طب اوژانس


آدرس پست الکترونیک:

شماره تماس: 43224586-041