معرفی معاون بهداشتدکتر مهدی ادیبان

معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی سراب

رئیس مرکز بهداشت سراب

متخصص مغز و اعصاب


آدرس پست الکترونیک:

شماره تماس: 43224586-041