عملکردهای حوزه معاونت بهداشت

یکی از اهداف مهم سازمان جهانی بهداشت دسترسی همه مردم به خدمات سلامت می‌باشد و همه انسانها باید از حداکثر سطح سلامت بر خوردار باشند و دولتها باید برای دستیابی به این اهداف و جهت ارتقای دستیابی به بالاترین سطح امید به زندگی همراه با کیفیت برای تمامی افراد جامعه تلاش نمایند که نظام جمهوری اسلامی نیز با اولویت دادن ارتقای سلامت و پیشگیری ، به بهره مندی مردم از مراقبتهای کارای سلامت جسمی و روانی، توجه به سلامت اجتماعی و حرکت در مسیر سلامت معنوی که جزء ابعاد وجود تعریف سلامت می‌باشد اهتمام ویژه داشته است. از آنجا که ماموریت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تامین سلامت همه جانبه جسمی ، اجتماعی و معنوی آحاد جمعیت ساکن در پهنه جغرافیائی جمهوری اسلامی با اولویت مناطق کم برخوردار است، لذا ، انجام مداخلاتی به منظور ارتقاء وضعیت سلامت مناطق مختلف کشور با عنایت به اسناد بالا دستی ویژه قانون اساسی، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، سند چشم انداز ۲۰۱۴ ، سیاستهای کلی نظام در سلامت، جمعیت، اصلاح الگوی مصرف، امور اداری اصل ۴۴ قانون اساسی و ... ، نقشه جامع علمی کشور، برنامه دولت تدبیر و امید و برنامه وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ضرورت دارد.