مسئول دفتر معاونت بهداشت


آقای اسماعیل بخشی نژاد

مسئول دفتر معاونت بهداشت

سابقه کار: 21 سال 

شماره تماس: 43224586-041