معرفی مدیر و اعضای گروه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد


خانم رقیه آفتابی

کارشناس مسئول روان

مدرک تحصیلی : کارشناس روانشناسی عمومی

سابقه کار: 9 سال

شماره تماس: 43222034-041


خانم معصومه کشاورز

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشدروانشناسی بالینی


آقای عبدالله دادخواه

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشدروانشناسی بالینی