پیشگیری از رفتارهای خودکشی


هدف كلي برنامه
كاهش رفتارهای خودكشي در جمعيت تحت پوشش نظام مراقبت‌های بهداشتي اوليه.

اهداف اختصاصي و استراتژيهای برنامه
۱- ارتقاء سطح آگاهی پرسنل بهداشتی در مورد مدیریت، مراقبت و پیگیری رفتارهای خودکشی
آموزش كاركنان بهداشتي
۲-ارتقاءسطح آگاهی رابطین بهداشتی در مورد نحوه برخورد با رفتارهای خودکشی
آموزش رابطين بهداشتي
۳- ارتقاء سطح آگاهی مدیران، معلمین و مشاورین مدارس درمورد خودکشی و مدیریت آن
آموزش مديران ، معلمين و مشاورين مدارس
۴- ايجاد نگرش صحيح و ارتقاء سطح آگاهي جامعه
آموزش جمعيت تحت پوشش مراقبت هاي اوليه بهداشتي
آموزش گروههاي در معرض خطر و پر خطر
۵- انگزدايي از خودكشي و رفتار هاي خودكشي
آموزش جمعيت تحت پوشش مراقبتهاي اوليه بهداشتي
آموزش گروههاي در معرض خطر و پر خطر
۶- ارتقاء نظام ثبت داده هاي رفتارهاي خودكشي
جمع آوري آمار دقيق اقدام و مرگ و مير ناشي از خودكشي در مراكز PHC
جمع آوري آمار دقيق اقدام و مرگ و مير ناشي از خودكشي در اورژانس ها و مراكز مسمومين
مشاركت سازمان پزشكي قانوني و نيروي انتظامي
۷- ارائه خدمات پيشگيري از خودكشي در سيستم مراقبتهاي اوليه بهداشتي
شناسايي افراد پر خطر در مراكز مراقبتهاي اوليه بهداشتي
فعال نمودن سيستم ارجاع در مورد برنامه پيشگيري از خودكشي
گسترش خطوط تلفن بحران در جامعه
۸-افزایش سطح آگاهی و نگرش افراد کلیدی جامعه
برقراری ارتباط با مسئولین مدارس
برقراری ارتباط با مسئولین مراکز مذهبی، شوراهای شهری
۹– بهبود گزارش دهی رفتارهای خودکشی در رسانه‌ها (همکاری بین بخشی با سازمان صدا و سیما و مطبوعات)
برقراری ارتباط با رسانه‌ها در مورد گزارش رفتارهای خودکشی
۱۰- ايجاد ساختار نظارتي جهت اجراي برنامه از سطح وزارت خانه تا خانه بهداشت
پايش و ارزشيابي برنامه
۱۱- محدود سازي دسترسي به ابزار خودكشي
محدود سازي دسترسي به نفت و سموم آفت كش و داروها(با همكاري وزارت نفت، جهاد كشاورزي و معاونت غذا و دارو