تشخیص و مراقبت اختلالات روانی


در این برنامه غربالگری ، تشخیص و مراقبت اختلالات روانپزشکی در مناطق شهری ، حاشیه شهری و روستاها بر اساس وظایف پیش بینی شده برای پزشکان ، کارشناسان سلامت سلامت روان و مراقبین سلامت خانواده/بهورزان با هدف راهبردی كاهش شیوع اختلالات شايع روانپزشكي (اختلال افسردگي و اضطراب) مطابق فلوچارت ذیل اجرا می گردند.