غربالگری درگیری با مصرف الکل ، سیگار و مواد


در این برنامه غربالگری ، تشخیص و مداخلات مختصر اختلالات مصرف مواد در مناطق شهری ، حاشیه شهری و روستاها بر اساس وظایف پیش بینی شده برای پزشکان، کارشناسان سلامت سلامت روان و مراقبین سلامت خانواده/بهورزان مطابق فلوچارت ذیل اجرا می گردند: