پیشگیری از خشونت خانگی


در این برنامه غربالگری ، تشخیص و مداخلات مختصر خشونتهای خانگی در مناطق شهری ، حاشیه شهری و روستاها بر اساس وظایف پیش بینی شده برای پزشکان ، کارشناسان سلامت سلامت روان و مراقبین سلامت خانواده/بهورزان مطابق فلوچارت ذیل اجرا می گردند.