معرفی مدیر و اعضای گروه آموزش و ارتقاء سلامت


مسئول واحد : نرگس مرادخانی

مدرک تحصیلی : کارشناسی بهداشت عمومی

آدرس پست الکترونیکی:

شماره تماس : 43237840-041