آموزش و ارتقاء سلامت


        ارتقای سلامت فرایندی است که هدف آن توانمند سازی مردم برای افزایش کنترل آنها برسلامت خویش و در نهایت بهبود مستمر سلامت خود و جامعه ای که در آن زندگی می کنند، می باشد. فرصت های آموزشی دراز مدت (در طول زندگی) به توانمندسازی مردم کمک می کند، کلیه افراد مهارت های مورد نیاز برای زندگی روزانه و بهره برداری از آن به بهترین وجه و شکل را از طریق آموزش کسب می کنند. توانمندسازی پرسنل بهداشتی از طریق برگزاری دوره های کد دارو برگزاری جلسات باز آموزی توانمندسازی مردم و توسعه فرهنگ سلامت و ارتقاء شیوه زندگی(life style) درجامعه از اهداف برنامه های آموزشی می باشدکه منجر به ارتقاء میزان آگاهی و دانش بهداشتی مردم در خصوص عادات سلامت زا و عوامل خطرساز در سلامتی می شود.