جلب مشارکت مردمی در گروه آموزش و ارتقاء سلامت


یکی از اصول اساسی ارتقـــای سلامت، "اصل مشارکت جمعی "می باشد.

درشهرستان سراب نیز با قبول و درک این اصل اساسی، سعی گردیده با جلب حمایت حامیان و خیرین سلامت و همچنین سایرافراد کلیدی و پشتیبانی سایر سازمانها و ارگانها مثل فرمانداری، در راستای ارتقای سلامت جمعی شهرستان اقدامات مفید و موثری برداشته شود.