برنامه های بسیج اطلاع رسانی و مناسبتهای بهداشتی


توانمندسازی جامعه یک فرایند پویا و فراگیر می باشد. هدف عمده این فرایند توانمندسازی مردم درکلیه ابعاد و جوانب زندگی فردی و اجتماعی می باشد.
 
مراحل اجرای برنامه های مروج سلامت وبسیج های اطلاع رسانی
۱- تشکیل کمیته برنامه ریزی و هماهنگی درون بخشی و برون بخشی برای اجرای برنامه های مروج سلامت و تدوین صورتجلسه مربوط به آن باهمکاری کلیه کارکنان و حامیان سلامت
۲- برای اجرای برنامه مروج سلامت از رابطین بهداشتی، کارکنان مدارس، دانش آموزان و والدین، نمایندگان بسیج، رابطین بهداشتی ادارات، پایگاه ثابت اطلاع رسانی، نصب پوستر و تراکت، برگزاری مسابقات ورزشی دانش آموزان، برگزاری مسابقات علمی دانش آموزان و ... جلب مشارکت می نماییم.
۳- برگزاری بسیج های اطلاع رسانی در مراکز بهداشتی، مدارس، پایگاه های بسیج، مساجد و.....انجام می شود.
۴- جلب مشارکت حامیان سلامت در اجرای برنامه های بسیج اطلاع رسانی
۵- ثبت عملکرد در مورد برنامه های مروج سلامت در دفتر مروج سلامت
۶- استخراج عملکرد و آمار مربوطه و ارسال به ستاد
۷- نظارت و پایش واحدهای ستادی از روند اجرای برنامه