معرفی مدیر و اعضای گروه گسترش

خانم دکتر آرزو قنبری


مدیر گروه
مدرک تحصیلی: دکترای پزشکی عمومی

آدرس پست الکترونیک:

شماره تماس: 43230086-041

 
معرفی پرسنل گروه گسترش شبکه 
  ردیف  نام ونام خانوادگی مدرک تحصیلی عنوان برنامه   سابقه شغلی
1 مهندس وحیدفرج زاده

کارشناس ارشد آموزش بهداشت رئیس گروه گسترش شبکه 18 سال
  2   مهدی دانشمند

  کارشناس تغذیه  کارشناس پزشک خانواده روستایی   18سال
3رقیه رادمنش

 


 
کارشناس بهداشت عمومی  مسئول آمار – راهبر برنامه سیب -کارشناس ثبت علتی مرگ -زیج حیاتی - سرشماری   10سال
  4 خانم دکتر نسرین فرجی آذر


پزشک عمومی   کارشناس مسئول مرکز آموزش بهورزی - آموزش وبازآموزی کارکنان - کارآموزی وکارورزی - رابط استانی فصلنامه بهورزی   سال 10
5 مهسا مبارکی
کارشناس بهداشت محیط مدیریت کاهش خطر بلایا و حوادث 8 سال
6 خانم مریم داداشی کارشناس بهداشت عمومی کارشناس دارو 16 سال