معرفی گروه و شرح وظایف گسترش


معرفی و شرح وظایف گروه
توسعه واحدهاي ارائه خدمات : مکان يابي، تهيه نقشه پراکندگي جمعيت، ايجاد و راه اندازي واحدها ، بازنگري ادواري طرح گسترش شبکه ها
تأمين و توزيع تجهيزات:برآورد نياز،تامين اعتبار، خريد و توزيع تجهيزات واحدهاي ارائه خدمات
بهبود استاندارد منابع: توسعه و بهبود استاندارد واحدهاي ارائه خدمات ، اولويت بندي احداث، تعيين مکان براي احداث، نظارت و هماهنگي در احداث بناها
هماهنگی سایر واحدها و مؤسسات بهداشتی و نظارت بر فعالیتهای واحد گسترش شبکه های شهرستانها
شناسایی جمعیت و نظارت بر ارائه خدمات بهداشتی به جمعیت مذکور
تهیه و اجرای پروژه های تحقیقاتی کاربردی در زمینه های مربوط به نظام بهداشتی درمنطقه
تحلیل آمارها و اطلاعات به منظور محاسبه نشانگر های بهداشتی و تعیین نیازها و اولویتها ،تهیه بازتاب اطلاعاتی برای واحدهای بهداشتی جهت برنامه ریزی
برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی مسائل فنی و مدیریت که از طریق گروه مدیریت استان تدوین می گردد
عقد قرارداد وواگذاری و برونسپاری برخی از واحدهاي ارائه خدمات ازطریق خرید خدمت به منظورکاهش تصدی دولت و افزایش توان نظارتی
برآورد و تأمين نيروي انساني مورد نیاز
انجام اصلاحات لازم درطرح گسترش شبکه و بررسی ومطالعه وتعیین محلهای استقرار واحدهاي ارائه خدمات
پایش وارزشیابی خدمات ارائه شده توسط واحدهاي ارائه خدمات به منظور تعیین اثربخشی خدمات وانجام اصلاحات لازم درسیستم شبکه ها
مشارکت با مدیریت های فنی و بودجه دانشگاه به منظور پیش بینی وتعیین اولویت احداث ساختمان ها وفضای فیزیکی واحدهاي ارائه خدمات
نظارت برسیستم جمع آوری ، ذخیره وکنترل اطلاعات نرم افزاری واحدهای بهداشتی ودرمانی وبهره گیری از داده های آماری جمع آوری شده به منظور برنامه ریزی سالیانه
مشارکت برانجام پروژه های تحقیقاتی کاربردی درزمینه های مربوط به نظام بهداشتی ودرمانی درشهرستان های تابعه
مشارکت درانجام مطالعات وپژوهش هائی که به استقرارو اصلاح نظام ارائه خدمات کمک می کند
همکاری و هماهنگی با اجرای برنامه های جاری بهداشتی ودرمانی درسیستم شبکه