پزشک خانواده روستایی

 
برنامه پزشک خانواده :
برنامه پزشک خانواده تحول عظیمی در نظام سلامت ایجاد کرد و هدف اصلی اجرای این طرح سازماندهی نظام سلامت و درمان در کشور است تا به این وسیله خدمات بهداشتی درمانی تمامی افراد ساکن در روستاهای کشور را پوشش دهد و در هزینه های درمانی کشور نیز تا حدود زیادی صرفه جویی شود . پزشک خانواده مسئول ارائه خدمات جامع سلامت بطور مستمر به افراد تحت پوشش خود ( اعم از سالم و بیمار) بدون توجه به اختلاف سنی ، جنسی ، افتصادی ، فرهنگی و نوع بیماری از قبل از تولد تا لحظه مرگ می باشد . پزشک خانواده موظف به ارائه خدمات با کیفیت ، جامع و متناسب با نیاز مردم برای تامین حفظ و ارتقای سلامت فرد ، خانواده و جامعه بوده و مسئول ارتقای سلامت جسمی ، روانی و اجتماعی جمعیت تحت پوشش وی است. اجرای این طرح کار مشترکی است بین وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از یک سو و وزارت رفاه و تامین اجتماعی از سوی دیگر.
 
اهداف برنامه :
 • عدالت در سلامت
 • ارائه خدمات بصورت تیمی
 • جلب مشارکت مردم در ارتقای سلامت
 • جلب مشارکت سایر بخش های توسعه در برنامه های سلامت
 • اراته خدمات سلامت در قالب نظام ارجاع
 • اصلاح شیوه زندگی مردم
هدف کلی:
حفظ و ارتقاء سطح سلامت جمعیت روستایی و شهری زیر ۲۰ هزار نفر استان از طریق اجرای برنامه پزشک خانواده.
 
اهداف اختصاصی:
 1.  تداوم فعالیت۱۲مرکز خدمات جامع سلامت و۶  پایگاه سلامت غیر ضمیمه و ۷۱  خانه بهداشت مجری برنامه.
 2.  جذب پزشک و ماماهای مورد نیاز بر اساس استانداردهای برنامه پزشک خانواده.
 3.  ارتقاء حمایت و همکاری سایر ادارات و نهادها در اجرای برنامه پزشک خانواده.
 4.  ارتقاء هماهنگی با سطوح تخصصی جهت پذیرش بیماران ارجاعی و ارائه پسخوراند.
استراتژی ها:
 1.  جلب حمایت و مشارکت ادارات و نهادهای دولتی
 2.  جلب مشارکت جامعه
 3.  توانمند سازی کارکنان در سطوح ستادی و محیطی
 4.  نظارت مداوم بر نحوه اجرای برنامه
 5.  بهبود استاندارد تجهیزات واحدهای مجری برنامه
 6.  ارتباط مستمر با اداره کل بیمه خدمات درمانی و جذب حداکثر اعتبارات