آمار و اطلاعات جمعیتی


معرفی واحد آمار
        واحد آمار مرکز بهداشت یکی از زیر مجموعه های ستادگسترش شبکه بهداشت می باشد و هدف کلی از فعالیت‌های این واحد تهیه و تنظیم اطلاعات آماری دقیق جهت استفاده در امر برنامه ریزی مدیران و کارشناسان واحدهای ستادی می باشد. این اطلاعات آماری شامل: آمار جمعیتی شهرستان،  شاخص‌ها و آمار ماهیانه،  فصلی و شش ماهه خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی،  اطلاعات ذیج حیاتی و اطلاعات مرگ و میر شهرستان می باشد.

فعالیتهای واحد آمار

تدوین فرایند ارسال فرمهای آماری از مراکز بهداشتی و درمانی به واحد آمار ستاد مرکز بهداشت :
      تهیه لیست مجموعه فرمهای آماری موردنیاز بصورت سالیانه ( با هماهنگی واحدها)
      تعیین توالی ارسال، تاریخ ارسال و نوع واحد ارسال کننده فرمهای آماری

 جمع آوری کلیه فرمهای آماری از واحدهای محیطی:
      دریافت مجموعه فرمهای آماری از مراکز محیطی
      ثبت تاریخ ارسال فرمها از مراکز محیطی
      بررسی کمی فرمهای آماری از لحاظ ارسال کامل آنها
     ثبت آمارها در نرم افزار مربوطه
      ارائه پس خوراند به مسئول مرکز درخصوص نواقص فرمهای آماری
      تفکیک و تحویل فرمهای آماری به واحدهای ستادی مربوطه

 ارزشیابی مراکز درخصوص ارسال فرمهای آماری:
      مقایسه عملکرد مراکز درخصوص ارسال کامل و به موقع فرمهای آماری بصورت ماهانه
      رتبه بندی مراکز از جهت ارسال کامل و به موقع فرمهای آماری به صورت سالیانه به منظورهرچه بهترشدن وضعیت ارسال آمارها

 بررسی، استخراج و تجزیه و تحلیل فرمهای آماری و محاسبه شاخص های بهداشتی:
      جمع بندی و تجزیه و تحلیل فرمهای مذکور
     تهیه بانک اطلاعاتی از آمار و شاخصهای بهداشتی
      اعلام زمان و پیگیری ارسال شاخصهای بهداشتی از سطوح مختلف محیطی به سطوح بالاتر
     برگزاری جلسات تجزیه و تحلیل شاخصهای مرکز بهداشت و مراکز خدمات جامع سلامت ،طی جلسه مشترک با واحدهای ستادی

 ثبت مرگ و میر شهرستان:
     تهیه و توزیع گواهی های فوت استاندارد در سطح کل شهرستان
     جمع آوری اطلاعات مرگ و میر از سازمانهای مربوطه نظیر ثبت احوال ،شهرداری پزشکی قانونی و ...
     بررسی صحت داده های ثبت شده در گواهی های فوت
     تعیین علت زمینه ای مرگ و کدگذاری آن با کتاب بین المللی طبقه بندی بیماریها ICD 10
     ورود اطلاعات مرگ و میر کل شهرستان درنرم افزار مربوطه
     محاسبه انواع شاص هاو نمودارهای مربوط به مرگ و میرشهرستان نظیر: سه علت اول مرگ شهرستان ، مرگ و میر گروههای در معرض خطر و ...

 پایش و نظارت بر فعالیت های واحدها درخصوص آمار و اطلاعات :
     انجام پایش و نظارت برعملکرد مراکز بهداشتی -درمانی وخانه های بهداشت طبق
     برنامه زمان بندی ابلاغ شده و براساس چک لیست تهیه شده

 آموزش ها :
     آموزش گروههای مختلف بهداشتی و درمانی بدو خدمت در حوزه معاونت بهداشتی
     آموزش پزشکان درخصوص نحوه تکمیل گواهی فوت و تعیین زنجیره علل مرگ و میر


 سایر فعالیتهای واحد :
     تدوین برنامه عملیاتی واحد آمار
     همکاری درجمع آوری اطلاعات موردنیاز معاونت بهداشتی دانشکده
     ارائه آمار و اطلاعات به ارگانها ، سازمانها ، محققین و ...- برگزاری ، همکاری وشرکت درجلسات ، کمیته ها و کارگاههای مختلف مربوط به واحد آمار
     انجام سایر امور اداری محوله بر حسب مورد