شاخص های بهداشتی


        امروز نظام هاي اطلاعاتي در سازمان ها به عنوان اعضاي حسي مديريت هستند و آنها را در ترسيم نماي فعلي و دورنماي راهبردي سازمان كمك مي‌كنند. يك نظام اطلاعاتي مناسب مي‌تواند شواهد لازم براي تصميم‌گيري و عملكرد مديريت سازمان را فراهم آورد.
       مديران نظام سلامت به منظور برنامه‌ريزي براي بهداشت و درمان در سطح ملي، ارزيابي عملكرد گذشته و مقايسه با وضع كنوني، ارزيابي اهداف برنامه‌هاي توسعه، مقايسه ميان عملكرد واحدهاي مختلف و ... ، نيازمند تعيين شاخص ها در بخش‌هاي مختلف هستند.
براي محاسبه شاخصها به داده هاي خام نيازمنديم. به چهار طريق مي توان داده‌هاي خام مورد نياز براي محاسبه‌‌ي شاخص‌ها را جمع آوري كرد:
1- سرشماري
2- بررسي مقطعي
3- نمونه گيري كوچك مداوم
4-نظام جاري اطلاعات

شاخص بهداشتی چیست ؟
          - معياري است كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم تغييرات را اندازه‌گيري مي‌كند .
        -ابزاري كه نظام اطلاعات آن را مورد استفاده قرار مي‌دهد تا داده‌خام را به اطلاعات مفيد تبديل سازد و شرايطي را براي مقايسه‌هاي مختلف فراهم آورد.

شاخصهای بهداشتی در فرآیند برنامه ریزی در سیستم بهداشتی ابزاری است که هم چگونگی وضعیت موجود را تبین می نماید و هم پس از تبین و ترسیم اهداف و برنامه های اجرائی میزان دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده را مشخص می نماید.


انواع شاخص :
شاخص ها به انواع مختلف تقسيم مي شوند . از مهمترين آنها موارد زير است :
الف- تناسب: كميت نسبت يك عدد را به عدد ديگر نشان مي دهد به طوري كه صورت بخشي از مخرج است . مثل نسبت مراكز بهداشتي بدون مركز به كل مراكز بهداشتي. اين شاخص ها واحد ندارند و بيشتر به صورت درصد بيان مي شوند.
ب- نسبت: نسبت هايي كه صورت و مخرج از دو جامعه متفاوت هستند مثل نسبت زن به مرد.
ج- ميزان: احتمال وقوع يك حادثه در مدت زمان مشخص و در جمعيت معين است مثل ميزان مرگ در طي يكسال