گروه گسترش شبکه و ارتقاء سلامت


گروه مدیریت شبکه
مسئولیت هدايت و گسترش شبكه های بهداشتی و درمانی وبرنامه ریزی، تدوین، تامین و مدیریت منابع به منظورحفظ و توسعه بسترمناسب ارائه خدمات بهداشتی از مهم ترین وظایف این واحد است.