گروه بهداشت محیط و کار


بهداشت محیط به مجموعه ای از شرایط خارجی و تأثیرات وارده ناشی از آن ها بر زندگی یک موجود زنده اطلاق می گردد. طبق تعریف، محیط شامل هوا، آب و خاک و روابط بین آن ها و کلیه موجودات زنده می باشد. بر این اساس هدف "بهداشت محیط " کنترل کلیه عواملی است که بالقوه و بالفعل تأثیرات سویی بر بقا، و سلامتی انسان اعمال می کنند. بیماری های بسیاری با عوامل گوناگون اعم از بیولوژیک و شیمیایی از طریق آب، هوا، مواد غذایی و بسیاری از عوامل محیطی دیگرسلامتی انسان را تهدید می نمایند. راهبرد اساسی بهداشت محیط در مهار این بیماریها، کنترل منبع بیماری، نحوه سرایت و تامین شرایطی است که سلامت فرد را افزایش دهد.