کنترل بهداشتی مواد زاید جامد


مديريت مواد زائد جامد امروزه بعنوان يكي از مهمترين دغدغه هاي جوامع بشري مطرح مي باشد. افزايش حجم زباله ها از يك سو و تنوع و گوناگوني آنها از سوي ديگر بر پيچيدگي نحوه جمع آوري و دفع آنها مي افزايد . گسترش علوم و فن آوري در زمينه هاي مختلف شيمي، فيزيك، پزشكي و …… موجب ورود انواع زباله هاي خطرناك حتي در داخل زباله هاي خانگي شده است. امروزه ديگر سيستم هاي جمع آوري و دفع سنتي زباله ها جوابگو نبوده و نمي تواند از آلودگي هاي زيست محيطي ناشي از انواع زباله هاي شيمايي، ميكربي، راديو اكتيو و …را بگيرد. تصويب قانون مديريت پسماندها عليرغم وجود اشكالاتي در آن، مي تواند بعنوان يكي از گامهاي مهم در راه ارتقاء وضعيت مديريت مواد زائد جامد در سطح كشور باشد. بر اساس اين قانون شهرداريها در محدوده شهر ها براي اولين بار قانونا و رسما بعنوان ارگان مديريت كننده زباله هاي خانگي شناخته شدند اگر چه به نظر مي رسد كه اقدامات شهر داري ها به تنهايي نمي تواند مثمر ثمر بوده و موارد زير در جهت بهبود وضعيت مديريت مواد زائد جامد در شهر ها ضروري بنظر مي رسد:
  1. تغيير الگوي مصرف مردم از طريق آموزش و فر هنگ سازي و تصويب قوانين مورد نيا ز شامل : خريد و استفاده از اجناس با دوام ، تهيه مواد غذايي باندازه مصرف ، بازيافت و استفاده مجدد در مبداء توليد
  2. استفاده از نيروهاي متخصص و داراي ديدگاههاي بهداشتي و زيست محيطي در مديريت مواد زائد جامد
  3. تلاش براي توليد بيو كمپوست بجاي كمپوست مخلوط از طريق ايجاد سيستم هاي بازيافت جداسازي زباله هاي خطرناك در مبداء توليد
  4. تجهيز ناوگان جمع آوري و حمل و نقل زباله و استفاده از سيتم هاي جديد و بهداشتي
  5. مكان يابي مناسب و آماده سازي و نگهداري محل هاي دفن زباله و اجراي كامل تعريف دفن بهداشتي دراين مكانها
  6. انجام طرح هاي پژوهشي و تحقيقاتي و يافتن سيستم هاي مناسب دفع زباله بر اي هرمنطقه از كشوریکی دیگر از دغدغه ها و معضلات بهداشتی کشور و استان مسئله جمع آوری و دفع زباله های خطرناک پزشکی شامل زباله های عفونی، سمی و رادیو اکتیو می باشد. در این راستا بر اساس قانون مدیریت پسماندها و با موظف شدن کلیه تولید کنندگان اینگونه پسماندها به مدیریت صحیح آنها گامهای اولیه در ارتباط با ایجاد و گسترش سیستم های بی خطر ساز زباله ای عفونی و استقرار آنها در مراکز پزشکی، جرقه های امید برای بهبود وضعیت زده شده است.

ماموریت بهداشت محیط در رابطه با پسماندهای شهری    
 
• بررسي وضعيت مديريت مواد زايد جامد در شهرهاي استان و پيگيري از طريق ارگانهاي ذيربط
• شناسايي كانونهاي آلوده و اعلام به ارگانهاي ذيربط
• مشاركت در كميته استاني مديريت پسماندها
• هماهنگي با ارگانهاي ذيربط
• كنترل محلهاي دفع نهايي زباله و پيگيري نواقص از طريق ارگانهاي ذيربط
• آموزش همكاران، مردم و ديگر گروههاي هدف