کنترل بهداشتی مواد غذائی

      
غذا يكي از ضروريات ادامه حيات انسان است زيرا غذا به ماده جامد يا مايعي اطلاق مي شود كه بعد از خوردن و هضم شدن، از طريق روده ها جذب و براي نگهداري نسوج و بافتها – ترميم بافتهاي از بين رفته – رشد و نمو – توليد مثل سلولي – تنظيم فعل و انفعالات حياتي – ايجاد حرارت و انرژي و بالاخره تشكيل مواد ذخيره اي، در بدن مصرف ميشود .
غذا در صورتي ميتواند براي انسان مفيد و نيازش را برطرف كند كه عاري از هرگونه آلودگي باشد در غير اينصورت باعث بروز انواع مسموميت ها و عفونتهاي غذايي و در نتيجه بيماري مصرف كننده شده و از جنبه هاي مختلف ضررهاي جبران ناپذيري به فرد و جامعه تحميل مي كند.
از طرفي با افزايش روز افزون جمعيت توليد و تهيه مواد غذايي كافي يكي از مسائل پيچيده و بسيار مشكل بويژه در ممالك جهان سوم ميباشد و با وجود اين مشكل مسائلي مانند عدم رعايت موازين بهداشتي در مراحل مختلف توليد و تهيه و مصرف مزيد بر علت شده و سبب كاهش هرچه بيشتر مواد غذايي قابل استفاده براي انسان ميگردد .
بهداشت مواد غذايي با اعمال موازيني كه رعايت آنها در توليد، فرآيند، نگهداري و عرضه مواد غذايي موجب فراهم كردن غذاي سالم با كيفيت بالاي بهداشتي خواهد شد در حل اين مهم تلاش ميكند. 
در راستاي كنترل مواد غذايي در اماكن كه از وظايف بهداشت محيط ميباشد متاسفانه عليرغم تذكرات و راهنمائيهاي بعمل آمده به متصديان به علت عدم رعايت موازين بهداشتي در تهيه و توزيع مواد غذايي در اماكن همه ساله مقدار قابل توجهي مواد غذايي غير قابل مصرف انساني در اماكن كشف و معدوم ميشود كه آمار آن در ذيل آورده شده است.
ارقام اعلام شده در مورد مواد غذايي معدومي شايد درصدي از كل مواد غذايي غير قابل مصرف دور از ديد بازرسان به مردم عرضه و توسط آنها مصرف شده است كه ميتواند باعث بروز انواع ناراحتي ها در مصرف كننده باشد بنابر اين لازم است فعاليتهاي خود را در كنترل مواد غذايي بطور همه جانبه چه در مرحله توليد و چه در مرحله عرضه بيش از پيش توسعه داده و جهت جلوگيري از تلف شدن سرمايه هاي ملي حتي الامكان با آموزش مانع توليد و عرضه اين گونه مواد در اماكن باشيم .

شرایط نگهداری از مواد غذایی