کنترل مراکز مواد غذایی

این فرآیند يكي از وظايف اصلي گروه بهداشت محيط است که مورد توجه ويژه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قراردارد و از جمله وظايفي است كه در حقيقت نمود كلي فعاليت هاي بهداشت محيط و دانشگاه در آن نمايان مي گردد.
هدف این فرآیند حفظ، تامین و ارتقای ارائه خدمات سالم و بهداشتی در مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی است. این هدف از طریق  فعالیتهایی مثل بازدید مستمر از اماکن، آموزش متصدیان اماکن، اعمال قانون ماده ۱۳ و سایر مقررات بهداشتی و .... به انجام میرسد. 
آئين نامه بهداشت محيط، كليه دستگاه هاي اجرايي دولتي و شركتهاي وابسته و بخش خصوصي و نيز متصديان مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي و اماكن عمومي را موظف به رعايت توصيه ها و دستورات وزارت بهداشت نموده، بعلاوه هر اقدامي را كه به تشخيص وزارت بهداشت تهديد عليه بهداشت عمومي قلمداد گردد را ممنوع و متخلف را در هر مقامي كه باشد مستوجب مجازات دانسته است.
رعايت بهداشت درمراكز تهيه و توزيع و فروش مواد غذايي و اماكن عمومي بدليل تامين مواد غذايي مردم و يا ارائه خدماتي كه مي تواند بر سلامتي آنها تاثير گذار باشد حائز اهميت است. ازاين رو بازرسين بهداشت محيط از اين مراكز و اماكن بازديد و ضمن تاكيد بر رعايت اصول و موازين بهداشت توسط متصديان و كارگران چنانچه مغايرت و يا نقص بهداشتي مشاهده گردد، طبق قوانين جاري به متصدي جهت رفع آنها اخطار و پرونده متخلف را جهت پيگرد قانوني به مراجع قضايي ارسال و در صورت بي توجهي وعدم رفع نواقص اقدام به تعطيلي امکنه غير بهداشتي مي نمايند .