فوریت سلامت محیط


آمادگی برای انجام اقدامات بهداشت محیطی در قبل، حین و بعد از وقوع بلایا – سازماندهی تیمهای عملیاتی بهداشت محیط – ایجاد مهارتهای لازم در پرسنل و تامین وسایل و تجهیزات اولیه مورد نیاز، از اهداف اختصاصی این فرایند می باشد.