کنترل ناقلین بیماری ها


کاهش کانونهای آلودگی، کاهش فراوانی حشرات و جوندگان در محیط زندگی، کاهش تعداد سگهای ولگرد و کاهش بیماریها و اثرات نامطلوب ناشی از ناقلین بیماریها، از اهداف این فرآیند می باشد. در اجرای این فرآیند کانونهای آلودگی شناسایی شده و مورد بازدید قرار میگیرد و جهت رفع مشکل اقدامات لازم انجام میشود.

دستورالعمل اجرايي ضوابط دريافت پروانه شركت هاي خدماتي مبارزه با حشرات و جانوران موذي