معرفی مدیر و اعضای گروه بهداشت محیط
آقای علی اوجاقی

رئیس گروه سلامت محیط و کار

دکترای تخصصی آلودگی محیط زیست
سابقه کار : 25 سال


شماره تماس: 43229660-041

 
ردیف عکس نام و نام خانوادگی سمت

سابقه کار

1 آقای نادر عظمایی تکنسین بهداشت محیط
 

28 سال

2 خانم موسایی کارشناس بهداشت محیط

3 سال

3 حمید رزاق پور کاردان بهداشت محیط

16 سال