کنترل بهداشتی هوا

       
اهداف برنامه بهداشت هوا
 1. تدوین و انتشار بسته های آموزشی به منظور کاهش اثرات آلودگی هوا در شرایط هشدار، اضطرار و بحران آلودگی هوا
 2. برگزاری مانورهای  آلودگی هوا و ایجاد آمادگی درون بخشی و برون بخشی به منظور کاهش اثرات آلودگی هوا در شرایط بحرانی
 3. همکاری و هماهنگی با سازمان ها، ادارات، شهرداری ها و ... در اجرای برنامه های کاهش اثرات آلودگی هوا
 4. استفاده از توان و پتانسیل گروهها و سازمان های غیردولتی و مجمع خیرین استان در بنامه های بهداشت هوا
 5. تدوین برنامه جامع استراتژیک و عملیاتی بهداشت هوا در استان با در نظر گرفتن اسناد، برنامه ها و قوانین بالادستی از جمله نقشه جامع سلامت کشور و استان، سیاست   های ابلاغی مقام معظم رهبری در زمینه سلامت، برنامه چشم انداز ۱۴۰۴ و ....
 6. ایجاد هماهنگی و تعاملات لازم به منظور نظارت بر منابع  موجود و مولد آلاینده ها در هر منطقه
 7. اطلاع رسانی و آموزش به گروه هدف در خصوص مخاطرات ناشی از استنشاق آلاینده های منتشره در هوای شهربه  منظور ارتقاء شاخص های سلامت
 8. روزآمد کردن دانش فنی و آگاهی کارشناسان بهداشت محیط شهرستان ها،پزشکان و.. در خصوص شاخص های سلامت متاثراز آلودگی هوا و بررسی های اپیدمیولوژیکمربوطه در مناطق مختلف استان
 9. تعیین نیازهای آموزشی برای گروههای هدف در خصوص مخاطرات سلامتی ناشی از آلودگی هوا                           
 10. فعالسازی کمیته های اجرائی کاهش آلودگی هوا و کمیته بهداشت هوا جهت اقدامات یکپارچه در سطح استان
 11. شناسائی منابع آلاینده هوا و تکمیل پروفایل و بانک اطلاعاتی این منابع در سطح استان به منظور انجام اقدامات نظارتی و کنترلی مناسب
 12. همکاری در تدوین قوانین و مقررات مورد نیاز جهت ارتقاء شاخص های سلامت و مراقبت از سلامت جامعه مرتبط با آلاینده های هوا
 13. ارائه راهكارهاي مناسب جهت كنترل و كاهش آلودگی هوا  در سه بخش كوتاه مدت ،ميان مدت  و بلند مدت
 14. همکاری در تدوين قوانين و ضوابط استاندارهاي زيست محيطي و بهداشتی در بخشهاي مختلف مرتبط با آلودگي هوا و صدا و ... و نيز تهيه دستورالعمل هاي اجرائي و راهبردي
 15. پیگیری اجرای قوانین بهداشتی مربوطه جهت منابع متخلف آلاینده هوا از طریق مراجع قضایی
 16. تهيه و ارائه گزارشهاي لازم از نتايج مطالعات و بررسيها و نيز گزارش ساير فعاليت هاي انجام شده به مراجع ذیربط
 17. جمع آوري اطلاعات مرتبط با آلودگي هوا (ايستگاههاي پايش، صنايع، حمل و نقل و ... ) از طريق مراجع مربوطه و تکمیل بانك اطلاعاتي آلاینده های هوای استان
 18. هماهنگي، برنامه ريزي و شرکت در جلسات، کمیته ها، سمینارها و... به منظور پیگیری امور مربوط به قوانین و آیین نامه های ملی و  بين المللي و منطقه اي كشور در زمينه آلودگی هوا
 19. ارائه هشدارهاي لازم در ارتباط با آلودگي هوا و ارائه راه حل های رفع آلودگي ها از طريق اقدمات آموزشی، فرهنگي، قانوني و ...
 20. اجرای طرحهاي پژوهشي به منظور بهره برداري از نتايج مطالعات آنها در تصمیم گیری ها و بهبود راهکارهای اجرایی و عملیاتی کاهش اثرات آلاینده های هوا
 21. تجزيه و تحليل راهکارهای مقابله با بحران هاي زيست محيطي ناشي از بلاياي طبيعي و يا حوادث غير مترقبه در رابطه با آلودگي هوا در استان به منظور تهيه گزارشات سالانه
 22. ارائه راهكارهاي علمي و عملی براي تهيه طرحهاي لازم جهت مقابله با آلودگي هواي شهرها و مصون ماندن شهروندان از اثرات زيان آور در شرايط بحراني نظير پيشنهاد برقراري محدوديت هاي مقتضي در سطح استان
 23. گرد آوري اطلاعات مرتبط با آلاينده های هوا، موارد مرگ و مير و فوريتهاي پزشكي مرتبط با آن براي بيماريهاي هدف  و در نهايت آناليز وضعيت موجود و بررسي آماري و تهيه و ارسال گزارش جامع به مرکز سلامت محیط و کار وزارت متبوع و سابر مراجع ذیربط
 24. همکاری و هماهنگی با معاونت درمان دانشگاه و مدیریت حوادث و فوریت ها به منظور توسعه و تجهيز مراكز اورژانس در شرایط بحرانی آلودگی هوا
 25. آعلام گزارش و گزارش گيري به منظور پايش و نظارت بر حسن اجراي برنامه ها و اقدامات کنترلی آلودگی هوا
 26. تهيه و اجراي برنامه هاي آموزشي براي عموم مردم در زمينه رعايت اصول  كنترل و اقدامات پيشگيرانه با تاكيد بر گروهاي حساس
 27. همکاری در تدوين استانداردها و گسترش اطلاعات كيفي هوا براي افزايش آگاهي عموم  به منظور تغيير رفتار و اصلاح شيوه زندگي
 28. تعيين شاخصهاي سلامت و ارزيابي اپيدميولو‍ژيك مرتبط با آلاينده های هوا و همچنين نظارت و پايش جامع آلاينده ها و ترسيم روند اثرات آن در حوزه سلامت
 29. بررسي و مطالعه به منظور استفاده از انرژي هاي پاك در فعاليت هاي صنعتي و وسائط نقليه موتوري و نيز بخش هاي تجاري و خانگي با هدف كاهش آلودگيهاي زيست محيطي
 30. مطالعه و بررسی آخرين تكنولوژي ها و تجربيات جهاني در رابطه با كنترل آلودگي هوا
 31. مطالعه و بررسي به منظور برقراري استانداردها و ضوابط مربوط به آلودگي هوا و تعيين شاخص هاي متاثر از آلودگی هوا
 32. مطالعه به منظور تعيين انواع فعاليت هاي مربوط به جلوگيري از آلودگي هوا و برنامه ريزي در اين زمينه با همکاری و هماهنگی سازمان محیط زیست استان
 33. مطالعه و بررسي گزارشات فصلی و شش ماهه واحدهاي شهرستانی در زمينه نحوه عملكرد درخصوص چگونگي انجام اقدامات آموزشی و اجرایی در زمینه بهداشت هوا
 34. مطالعه و بررسي گزارشات فصلی و شش ماهه واحدهاي شهرستانی در زمينه نحوه عملكرد درخصوص چگونگي انجام اقدامات آموزشی و اجرایی در زمینه بهداشت هوا
 35. مطالعه و بررسی انواع آلاینده های موثر در ايجاد شرايط گلخانه اي و روشهاي كاهش توليد آن و نيز مطالعه مواد مخرب لايه ازن و روش هاي كاهش مصرف CFCها و استفاده از مواد جايگزين و برنامه ريزي در جهت كاهش اثرات سوء مواد شیمیایی آلاینده هوا
 36.  - مطالعه  و بررسی  اثرات كمي و كيفي آلودگي هوا ناشي از منابع مختلف آلاینده هوا بر سلامت گروههای مختلف افراد جامعه در معرض