سلامت مادران باردار


هر بارداری می تواند یک خطر بالقوه باشد، گرچه بارداری و زایمان فرآیندی طبیعی محسوب میشود اما بی شک دوران بارداری پرخطرترین و با اهمیت ترین دوران زندگی هر مادر بوده و نیازمند مراقبت می باشد .
 
بارداري، تولد نوزاد و مادر شدن مي تواند دوراني پر از شعف و شادي براي افراد خانواده به ويژه زنان باشد. گرچه متاسفانه در اكثر كشورهاي در حال توسعه، اين دوران با پيشامدهاي ناگواري همراه است. در اين كشورها حاملگي و زايمان از علل اصلي مرگ، بيماري و معلوليت زنان سنين باروري است و 25-33 درصد مرگهاي اين گروه سني و حداقل 18 درصد بار بيماري هاي زنان 15-44 ساله را به خود اختصاص مي دهد.
به همين جهت امروزه شاخص مرگ مادران در اثر عوارض بارداري و زايمان، يكي از مهمترين شاخصهاي توسعه در جامعه به شمار مي آيد و همواره كاهش آن از تعهدهاي مهم كشورها بوده است.
دسترسي زنــان به مراقبتهاي بهداشتي و درماني با کفايت در دوران بارداري، زايمان و پس از آن، امكان پيشگيري بسياري از موارد مرگ مادر و نوزاد را فراهم مي سازد. اين نكته نشان دهنده لزوم تقويت نظام ارائه خدمات بهداشتي، درماني به منظور تامين مراقبت مقتضي در هر زمان و مكاني است كه زنان به آن نياز دارند. مراقبت پیش از باردرای و دوران بارداری عبارت است از مراقبت از زن زمانی که تصمیم به حاملگی می گیرد و سپس در دوران باردرای، تا اینکه دوران بارداری با حفظ سلامت مادر و نوزاد به پایان برسد و بهتر است این مراقبت ها هر چه زودتر از زمان تصمیم گیری به بارداری و پس از ابتدای بارداری شروع شود و تا پایان بارداری ادامه یابد.
با ارائه مراقبتهاي دوران پیش از بارداری، دوران بارداري، زمان بحراني زايمان و بلافاصله بعد از آن و نيز مراقبتهاي پس از زايمان مي توان بيماري هاي موجود و عوارض اوليه را شناسايي و درمان كرد.
اطلاعات و مشاوره لازم در مورد نشانه ها و علائم مربوط به مشكلات گوناگون بارداري و زايمان را فراهم ساخت؛
در صورت بروز عوارض، مركز و فرد مناسب براي مراجعه و دريافت خدمات درماني لازم را توصيه كرد؛

همه زايمان ها را با سرپرستي فرد آموزش ديده انجام داد؛
به زنان و خانواده آنان كمك كرد تا براي زايمان و تولد نوزاد آماده شوند، تا در نهايت يك بارداري و زايمان ايمن انجام شده و نوزادي سالم به دنيا آيد.