نظام پیشکیری از مرگ مادر


مرگ هر زن به دلیل عوارض بارداری و زایمان به منزله یک ظلم اجتماعی به او و خانواده اش میباشد که می تواند ریشه در ناتوانی و دسترسی نابرابر به منبع مالی، آموزشی، شغل، مراقبتهای اولیه و سایر منابع داشته باشد. کاهش میزان مرگ و میر مادران به دلیل عوارض بارداری و زایمان از مهمترین شاخص هایی است که نشان دهنده توسعه کشورها می باشد. علت انتخاب این شاخص به عنوان نمایه توسعه، تاثیر عوامل مختلف اجتماعی و اقتصادی در کاهش یا افزایش آن است. از سوی دیگر مرگ ناشی از عوارض بارداری و زایمان از مجموع عوامل وابسته به هم تشکیل شده است که مداخله در هر مرحله می تواند از بروز مرگ های بعدی جلوگیری کند.

کتاب نظام کشوری مراقبت مرگ مادری