نظام پیشکیری از مرگ مادر


مرگ هر زن به دلیل عوارض بارداری و زایمان به منزله یک ظلم اجتماعی به او و خانواده اش میباشد که می تواند ریشه در ناتوانی و دسترسی نابرابر به منبع مالی، آموزشی، شغل، مراقبتهای اولیه و سایر منابع داشته باشد. کاهش میزان مرگ و میر مادران به دلیل عوارض بارداری و زایمان از مهمترین شاخص هایی است که نشان دهنده توسعه کشورها می باشد. علت انتخاب این شاخص به عنوان نمایه توسعه، تاثیر عوامل مختلف اجتماعی و اقتصادی در کاهش یا افزایش آن است. از سوی دیگر مرگ ناشی از عوارض بارداری و زایمان از مجموع عوامل وابسته به هم تشکیل شده است که مداخله در هر مرحله می تواند از بروز مرگ های بعدی جلوگیری کند.

کتاب نظام کشوری مراقبت مرگ مادری

بوکلت بهورز و مراقب
تغییرات مراقبت یافته سلامت مادران 1402
بوکلت پزشک و ماما