ترویج تغذیه با شیر مادر


هدف کلی:
تغذیه انحصاري با شیر مادر در 6 ماه اول زندگی و تداوم تغذیه با شیرمادر همراه با غذاي کمکی تا پایان دو سالگی

اهداف اختصاصی:
  1. ارتقا آگاهی پزشکان متخصص کودکان در خصوص تغذیه با شیر مادر
  2. ارتقا آگاهی و مهارت کارکنان بهداشتی در زمینه ترویج تغذیه با شیرمادر
  3. افزایش آگاهی عموم جامعه در زمینه شیرمادر
  4. تقویت بیمارستانهاي دوستدار کودك
ترویج تغذیه با شیرمادر در طی سالیان اخیر، با گسترش دانش بشري مورد توجه روز افزون قرار گرفته و نقش شیرمادر به عنوان اولین واکسن کودك، همچنین تأثیر آن در کاهش بیماریهایی از قبیل اسهال و عفونت هاي حاد تنفسی و گوارشی، کاهش بیماریهاي غیرعفونی نظیر فشارخون بالا و دیابت از خصوصیات منحصر به فرد شیرمادر شناخته شده است.
اهمیت شیرمادر در تکامل جسمی و ذهنی کودکان، یکی از مسائل غیر قابل انکار در علم پزشکی است. شیردهی مادر بهترین روشی است که می تواند نیازهاي عاطفی کودك را تأمین نماید و موجب ایجاد دلبستگی ایمن در کودك شود. تماس چشمی و پوستی که در حین شیردهی با کودك برقرار می شود، می تواند به رشد عواطف سالم در کودك منجر شود. در آغوش گرفتن کودك و صحبت کردن با او در هنگام شیردهی، به رشد بیشتر قواي شناختی کودك کمک می کند.
در هنگام شیردهی، به دلیل ارضاي روانی که براي مادر ایجاد می شود، اضطراب و افسردگی در مادر کاهش می یابد. با توجه به اینکه 4 هفته اول عمر مهم ترین و حساس ترین دوران زندگی شیرخوار است، مهم ترین عامل در جلوگیري از مرگ و میر در آنها تغذیه با شیرمادر است.
یکی از اقدامات حمایتی این برنامه در مواردي که کودك زیر یکسال به دلایل قابل قبول پزشکی قادر به استفاده از شیر مادرنیست، استفاده از شیر مصنوعی یارانه اي است که در مراکز روستایی و خانه هاي بهداشت بصورت قوطی شیر و در مراکز شهري بصورت کوپن جهت دریافت شیر از داروخانه تامین می شود.


اجراي اقدامات دهگانه در بیمارستانهاي دوستدار کودك:
"اقدامات دهگانه " بعنوان معیارهاي جهانی براي شروع موفق شیردهی در بخشهاي زنان و زایمان بیمارستانها و زایشگاهها از سوي سازمان جهانی بهداشت و یونیسف اعلام شد و متعاقب آن راه اندازي بیمارستانهاي دوستدار کودك در کشور ما از سال 71 آغاز شد. اولین بیمارستانها با گذراندن آموزشهاي لازم به اجراي 10 اقدام پرداختند و لوح دوستدار کودك را دریافت نمودند. شواهد و مدارك از سراسر جهان حاکی از آن است که اجراي 10 اقدام در بیمارستانها نقش کلیدي در شروع موفق شیردهی دارد که تاثیر بسزایی بر تداوم شیردهی نیز دارا است.