مراقبت ادغام یافته کودک سالم


 برنامه مراقبت كودك بظاهر سالم يا مستعد بيماري است كه هنوز نشانه هاي بيماري در آنان مستقر نشده است. در حقيقت هدف اين برنامه طراحي نظام غربالگري استاندارد مراقبت كودكان صفر تا هشت سال با استفاده از نشانه هاي باليني و اجراي آن مي باشد.
 

اساسنامه مراقبتهاي ادغام يافته كودك سالم
اداره كودكان در جهت ارتقاء‌ كيفيت خدمات ارائه شده به كودكان زير 8 سال در جامعه تصميم گرفت تا براي تكميل راهنماي باليني مراقبت هاي ادغام يافته ناخوشيهاي اطفال، راهنماي مراقبت ادغام يافته كودك سالم را نيز براي دو سطح پزشك و غير پزشك به اجراء‌ درآورد. بنابراين لازم است تا هر واحد بهداشتي،‌ پس از اجراي مانا،‌ اقدام به اجراي آن بنمايد. مدلهاي آموزشي مربوط به اين دو سطح پس از برگزاري جلسات متعدد كميته هاي علمي و اجرايي تهيه و تدوين گرديد.
در شهر و روستايي داراي خانه بهداشت مستقل يا ضميمه، كودكي كه براي مراقبت آورده شده،‌ پس از مراجعه به بهورز يا كاردان بهداشت خانواده ، براساس چارت بوكلت غير پزشك مراقبتها و آموزشهاي لازم انجام مي شود. كودك در صورت لزوم به سطح بالاتر ارجاع شده و سطح بالاتر نيز پس از ويزيت او، داروها و دستورات مورد نياز را اداره و با تكميل فرم ارجاع سطح پايين تر را براي پيگيري بيمار راهنمايي مي كند.
کلیه متولدین جهت تشکیل پرونده کودک سالم در روزهای ۳ تا ۵ تولد به مراکز بهداشتی درمانی و یا خانه های بهداشت مراجعه نموده و مراقبتهای بهداشتی آغاز می شود . ادامه مراقبت ها با فواصل تعیین شده تا ورود به دبستان به شرح زیر ادامه می یابد :
مراقبتهای دوره نوزادی: ۳ تا ۵ روزگی، ۱۰ تا ۱۴ روزگی، ۳۰ تا ۴۵ روزگی
مراقبتهای دوره شیرخوارگی: در سنین ۲ ، ۴ ، ۶ ، ۷ ، ۹ ، ۱۲ ، ۱۵ ، ۱۸ و ۲۴ ماهگی
مراقبتهای دوره کودکی: از سن ۳ سالگی تا بدو ورود به دبستان، سالی یک مرتبه

در تمامی مراقبتها کودک از نظر موارد زیر مورد غربالگری قرار می گیرد :
بررسی علایم خطر، بررسی روند رشد و افزایش وزن، قد و دور سر کودک، بررسی قدرت بینایی و شنوایی، بررسی تکامل و توانایی انجام کارها بر طبق سن کودک، درخواست آزمایشات مورد لزوم و ... در صورت داشتن مشکل کودک به مراکز تخصصی ارجاع داده می شود.

مهمترین دوران تکامل مغزی کودک در سال های اول زندگی است که نقش قابل ملاحظه ای بر عملکرد ذهنی، جسمی، روانی، اجتماعی و ایمنی کودک دارد. تجربیاتی که کودک در سالهای نخست زندگی کسب می کند او را برای کسب مهارت های اجتماعی و یادگیری در دوران بزرگسالی آماده می سازد.