نظام مراقبت مرگ کودکان


برنامه نظام مراقبت مرگ کودکان 59-1 ماهه به منظور شناخت عوامل موثر در مرگ و مير كودكان و طراحي مداخله مناسب براي تمامي موارد مرگ گزارش شده در بخش خارج بیمارستانی می باشد که پرسشنامه بررسي مرگ تكميل و در كميته هاي كاهش مرگ و مير كودكان شهرستان و دانشگاه بررسي می گردد و برای مرگهای ناشی از سوانح و حوادث سناریو طراحی می شود تا با توجه به علت فوت، راهكارهاي مناسب براي پيشگيري از بروز موارد مشابه ارائه گردد.

 
هدف کلی  نظام مراقبت مرگ كودكان 1 تا 59 ماهه :
این نظام باهدف كلي كاهش مرگ و مير كودكان از طريق بررسي تاريخچه هر مورد مرگ كودك از زمان بروزاولين علامت خطر تا فوت تلاش ميكند با شناخت عوامل مساعد كننده و قابل مداخله مرگ كودكان، با تهيه اقدامات مداخله اي آنها را كنترل نموده و يا اثر آنها را كاهش دهد.
 

فعالیتها:
 1- جمع آوري داده هاي مرگ كودكان 1 تا 59 ماهه:
پرسشنامه بررسي مرگ كودك شامل 4 بخش به شرح زيراست كه با توجه به سير بيماري تا فوت كودك، بخش هاي مختلف آن تكميل ميشود.

پرسشنامه ب:
مخصوص بررسي مشخصات كلي خانواده وسوابق  سلامت وبيماري متوفي1تا 59 ماهه ازطريق پرسشگري ازخانواده كودكان متوفي تكميل ميشود.
 
پرسشنامه ج:
مخصوص بررسي كلي سوابق رسيدگی (اقدامات پزشكي) سرپایی به بيماري کودک  متوفي 1 تا 59 ماهه
«مربوط به بررسي سوابق اقدامات پزشكی است كه براي كودك انجام شده است. اين اقدامات شامل، مداخلات و توصيه هاي تشخيصي، مراقبتي و درماني است كه قبل از فوت كودك و بصورت سرپايي انجام شده و كودك در طي اين خدمات (يابراي اين خدمات) دربيمارستان بستري نبوده است. كليه مراكزتشخيصي، درماني و بهداشتي و همچنين اورژانس هاي بيمارستانها از جمله محلهاي مورد نظربراي ارائه اين خدمات هستند.»
«اين پرسشنامه به منظور ثبت اطلاعات مربوط به بستري كودك در بيمارستان تهيه شده و مرجع اين پرسشگري است اخراج اطلاعات دفتر و پرونده هاي ثبت، گزارشات و نسخ موجود و در دسترس ميباشد.»

 پرسشنامه ه:
چك ليست تخصصي بررسي علل مرگ كودك 1 تا 59 ماهه.
«سوالات پرسشنامه ه حداقل از يكی از پزشكان متخصص منتخب سوال ميشود. اين پزشك پس ازبررسي پرسشنامه هاي تكميل شده (ب،ج،د) و پرونده كامل پزشكي موجود كودك متوفي از نظر علت فوت و روند مراقبت و درمان متوفي نظرميدهد.»

 
2- بررسي موارد مرگ كودكان در كار گروههاي، كميته بيمارستاني، شهرستاني و دانشگاهي
گروههاي كاري پس از مطالعه و بررسي كليه مطالب تكميل شده در پرسشنامه ها، مداخلاتي را بصورت پيشنهادي جهت ارائه در كميته بررسي مرگ كودكان طراحي می کند و كميته هاي بررسي مرگ و مير كودكان پيشنهادهاي مداخلات طراحي شده درگروههاي كاري مورد بحث و بررسي قرارگرفته و در نهايت مداخلاتي مصوب ميگردد .
 
3- اجراي مداخلات براي جلوگيري ازب روز موارد مشابه در سطح بيمارستان، شهرستان و دانشگاه
 
4-پايش و ارزيابي نتايج فعاليتها و مداخلات در نظام مراقبت