مراقبت های ادغام یافته سالمندان


 در سال های اخیر کشور ایران به مدد توسعه اجتماعي، اقتصادي و پیشرفت های نظام سلامت، به ميانگين سني بالاتر و اميد به زندگي بيشتري دست یافته است. بدیهی است افزایش امید به زندگی، با افزایش درصد جمعیت سالمند همراه بوده و سالخوردگی جمعیت یک دست آورد مثبت و یکی از افتخارات ماست. براساس سرشماري سال 1395 مركز آمار ايران، كشور ما 7 ميليون سالمند دارد كه 28/9 درصد جمعيت را تشكيل می دهد و انتظار می رود تا سال 1430 این درصد به 30 درصد كل جمعيت كشور برسد.
سالمندی معمولاً همراه با مشکلات مختلفی است که جنبه های جسمی، روانی و اجتماعی را در بر گرفته و با تحمیل هزینه های قابل توجهی همراه است. با سالمند شدن جمعیت، برنامه ریزی و سیاست گذاری در جهت تغییر نقش سالمندان از افرادی وابسته به جمعیتی فعال از هر نظر، اجتناب ناپذیر است.
حفظ تندرستی و سلامت سالمندان، امری امکان پذیر بوده و نباید بیماری و ناتوانی را جزء جدایی ناپذیر سالمندی دانست. در این راستا مراقبت دوره ای سالمندان در کنار آموزش شیوه زندگی سالم می تواند با کاهش بار بیماری و افزایش امید به زندگی توأم با سلامت، به سالمندی سالم و فعال منجر شود.
مراقبت هاي ادغام یافته به مفهوم استفاده از عوامل خطر و نشانه هاي بالینی ساده ادغام یافته به صورت جامع درسطح استفاده کننده خدمت است. در این مدل از حداقل عوامل خطر و نشانه های بالینی کلیدي براي شناسایی زودرس بیـماري، درمان مناسب و ارجاع به موقع استفاده شده است. لازم به ذکراست که عوامل خطر، نشانه ها، علایم بالینی، اقـدامات تشخیصی، درمـان، موارد ارجاع و پیگیريهاي مورد استفاده در این مدل بهره گرفتف از برنامه هاي کشور يا ادارههاي تخصصی و منابع تخصصی طب سالمندي است.
در این مجموعه نحوه ارزیابی کردن سالمند از نظر بیماريهاي جسمانی و روانی اولویت دار بر اساس بار بیماريها و اختلالات تغذیه اي آموزش داده میشود و علاوه بر روشهاي تشخیصی و درمانی ساده، راه هاي پیشگیري از بیماريها نیز عنوان شده است. به طورخلاصه در این مجموعه شما نحوه استفاده و کار با راهنماي مراقبتهاي ادغامی افته وجامع سالمندي را فرا خواهید گرفت.
 

 برنامه شیوه زندگی سالم در سالمندی :
 توصیه های شیوه زندگی سالم برای هر سن و سالی مفید میباشد. پس از مطالعه اولیه این توصیه ها، اگر در فعالیت های روزانه زندگی تامل کنیم در می یابیم که بسیاری از این نکات ساده را رعایت نمی کنیم. رعایت این  نکات سالمندان را برای داشتن زندگی شاداب کمک خواهد کرد. با پیش رو گرفتن شیوه زندگی سالم، سالمندان منزوی و گوشه گیر نمی شوند، در فعالیت های اجتماعی مشارکت خواهد داشت واطرافیان را هر چه بیشتر از تجربیات گرانبهای خود بهره مند خواهند ساخت.
شیوه زندگی سالم شامل آموزشهایی است که در مورد اهمیت  1- تغذیه و تمرینات بدنی 2-استخوانها، مفاصل و حوادث 3- توصیه های بهداشتی 4-زندگی شاداب  به سالمندان توصیه های بسیار ساده اما مفید ارائه می نماید.

خدمات نوین سلامت سالمندان-  فرم مراقبت دوره ای