کمیته ها


برنامه کودکان

کمیته های برگزار شدهء جوانی جمعیت شامل :
- کمیته قرارگاه جوانی جمعیت
-کمیته بهداشت