بررسی تکامل کودکان


وضعيت زندگي در طول دوران شيرخواري و ابتداي كودكي تأثير قابل توجهي بر تكامل كودك دارد. شيرخواران وكودكاني كه داراي مشكلات فيزيكي ( جسماني ) يا محيطي هستند براي آن كه تكامل مطلوب و مناسبي داشته باشند نيازمند توجه ويژه اي هستند. اين كودكان نسبت به ساير اطفال بيشتر به اختلالات تكامل يا تأخير تكامل دچار مي شوند و اين امر خود زمينه ساز بروز انواع و درجات مختلفي از معلوليت هاي حركتي، ذهني، گفتاري، شنوايي و بينايي در آن ها مي شود. براي پيشگيري از اين امر لازم است با تشخيص زودرس مشكلات آن ها و انجام مداخلات بموقع، از بروز تأخيريا اختلال تكامل جلوگيري كنيم. هدف ما اين است ك ه با يك برنامه غربالگري مناسب، كودكاني كه روند تكاملي غيرطبيعي دارند را سريع تر تشخيص دهيم تا بتوانيم با مداخله به موقع در جهت اصلاح يا كاهش مشكلات اين كودكان گام برداريم و نهايتاً از بروز معلوليت پيشگيري كنيم.


دانلود فعالیت های تکامل کودکان

دستورالعمل اجرایی ابزار غربالگری تکامل (ASQ)