معرفی مدیر و اعضای گروه سلامت و شرح وظایف جمعیت و خانواده

 
سولماز یگانه نژاد
رئیس گروه سلامت جمعیت وخانواده وکارشناس مادران
 
منصوره بخشی
کارشناس نوزادان وکودکان
 
صدیقه شاهپوری
کارشناس جوانی جمعیت
 
مهنازثمرغ
کارشناس میانسالان وسالمندان
 
شماره تلفن واحد:
041-43220455