معرفی مدیر و اعضای گروه سلامت و شرح وظایف جمعیت و خانواده

 خانم سولماز یگانه نژاد

مسئول گروه سلامت جمعیت و خانواده

کارشناس برنامه مادران 

 شماره تماس: 43220455-041
 
ردیف عکس نام و نام خانوادگی سمت
1 خانم منصوره بخشی کارشناس کودکان و تکامل نوزادان
 
2   خانم سهیلا عابدینی کارشناس سلامت میانسالان و سالمندان
 
3 خانم صدیقه شاهپوری کارشناس جوانی جمعیت