گروه جوانی جمعیت وسلامت خانواده


خانواده اساسی ترین نهاد هر جامعه محسوب میشود. واحد جوانی  جمعیت و سلامت خانواده یکی از واحدهای ستادی معاونت بهداشتی میباشد که به گروههای هدف مادران باردار،نوزادان،کودکان، میانسالان، سالمندان و همچنین جوانی جمعیت توجه دارد.
تامین، حفظ و ارتقاء سلامت همه جانبه افراد جامعه اعم از زن و مرد، به عنوان ماموریت اصلی نظام سلامت کشور، همواره جزء مهم‌ترین اولویت‌های مسئولان و متولیان سلامت افراد جامعه بوده‌است.هریک از گروه‌های جمعیتی متناسب با ویژگی‌های جنسی و سنی خاص خود، علاوه بر نیازمندی‌های سلامت عمومی، دارای طیف
 منحصربه فردی ازنیاز‌هامیباشند. شناخت توانائی های بالقوه منطقه، ابلاغ سیاست های وزارت متبوع به محیط، برنامه ریزی و تعیین سیاست های منطقه‌ای، برنامه ریزی، نظارت و مشارکت درآموزش و بازآموزی پرسنل، افزایش سواد سلامت در جامعه، هماهنگی درونبخشی و برون بخشی و جلب مشارکت‌، نظارت بر عملکرد مراکز تابعه، توزیع اعتبارات و نظارت بر هزینه اعتبارات، جمع آوری و پردازش داده ها، پایش و ارزشیابی برنامه های جاری، انجام پژوهش‌های کاربردی ،ترویج ازدواج و تحکیم بنیان خانواده واهمیت فرزندآوریاز اهم وظایف این واحداست.همچنیناین واحد متولی طراحی، سیاست گذاری و نظارت بر اجرای برنامه های بهداشتی می باشد وایجاد ارتباط و تعامل با بخش خصوصی،اطلاع رسانی از طریق رسانه های گروهی، تهیه و توزیع پمفلت ها و جزوات آموزشی، انجام هماهنگی با معاونت ها،مراکز ، سایر ادارات و ارگانها از جمله سیاست های این گروه در راستای ارائه هر چه بهتر خدمات می باشد. از این رو دستیابی به جامعه ای سالم و پویا به طوری که تمامی اعضای خانواده با بهره گیری مطلوب از خدمات سلامت ودسترسی عادلانه،کیفیت زندگی مطلوب راتجربه کنند،سرلوحه اهداف این واحد می باشد.