نوزادان


سلامت نوزادان ارتباط مستقیم با سلامت نسل هاي آتی دارد نوزاد موجودي آسیب پذیر و دوران نوزادي پر مخاطره ترین دوران زندگی هر فرد به شمار می رود که می توان با کمی دقت و دلسوزي و توجه عمیق به حفظ سلامت این موجودات کوچک و بیگناه که هدیه الهی هستند حمایت از آنها را تداوم بخشید و به استحکام و گرمی خانواده ها رونق داد.

دوران نوزادي به 28 روز اول تولد اطلاق می شود که به دلائل زیر حائز اهمیت می باشد:
1 - بخش مهمی از مرگهاي کودکان در سال اول زندگی مخصوصاّ در دوران نوزادي رخ می دهد.
2 - مقاومت بدن نوزاد در برابر سرماو گرما و میکروبهاي بیماریزا کمتر از افراد بزرگسال است.
3 - نوزاد قادر به مراقبت از خود نیست و باید اورا از خطر بیماري حفظ کرد .
4- چون پس از تولد ، محل زندگی نوزاد از داخل رحم مادر به دنیاي بیرون تغییر پیدا می کند ، مدتی طول می کشد تا نوزاد به زندگی جدید خود عادت کند.

همه نوزادان در حال حاضر در5-3 روزگی و 15-14 روزگی توسط مراقبین سلامت و حد اکثر تا 2 ماهگی توسط پزشکان (ترجیحا 5 - 3 روزگی ) بر اساس بوکلت چارت هاي مراقبت ادغام یافته کودك سالم ویژه پزشک و غیر پزشک ارزیابی و طبقه بندي شده و در صورت نیاز اقدامات مداخله اي مناسب جهت آنان انجام می شود.

یکی از برنامه هاي اخیر مدیریت سلامت جمعیت، خانواده و مدارس برنامه توانمند سازي والدین و مراقبین نوزاد می باشد. در این برنامه با استفاده از منابع آموزشی قدم نورسیده مبارك و مراقبت و نگهداري از نوزاد نارس آموزش هاي لازم به والدین و مراقبین کودك توسط توسط مراقبین سلامت در راستاي دستیابی به اهداف برنامه ارائه می شود.
 
لیست ارزیابی هاي نوزادان به تفکیک غیر پزشک و پزشک تیم بهداشتی
 1. ارزیابی گروه سنی نوزادان توسط غیر پزشک          
 2. ارزیابی نشانه هاي خطر                                  
 3. ارزیابی از نظر زردي                                      
 4. ارزیابی وزن                                                                       
 5. ارزیابی قد                                                                          
 6. ارزیابی دور سر                                                                
 7. ارزیابی تغذیه شیر خوار                                                       
 8. ارزیابی بینایی                                                                     
 9. ارزیابی تکامل    
 10. ارزیابی گروه سنی نوزادان توسط غیر پزشک
 11. ارزیابی نشانه هاي خطر
 12. ارزیابی وضعیت عمومی
 13. ارزیابی زردي
 14. ارزیابی وزن
 15. ارزیابی قد
 16. ارزیابی دور سر
 17. ارزیابی تغذیه شیر خوار
 18.  ارزیابی بینایی
 19. ارزیابی تکامل
 20. واکسیناسیون                                                                      
 21. مکمل                                                                               
 22. آزمایش