شرح وظایف گروه سلامت جمعیت و خانواده


شرح وظایف کارشناس برنامه نوزادان :
 1. پایش برنامه نوزادان در مراکز بهداشتی و درمانی
 2. برگزاری کمیته نوزادان و هماهنگی با سایر واحدهای ستادی
 3. برگزاری جلسات آموزشی در خصوص مراقبت و معاینات دوران نوزادی جهت کارشناسان و پزشکان
 4. تهیه رسانه آموزشی در خصوص مراقبت دوران نوزادی
 5. پیگیري تکمیل و ارسال فرم ثبت اطلاعات تولد خارج بیمارستانی در مراکز بهداشتی درمانی و مطب ها بطور ماهانه تا پنجم ماه بعد به ستاد شهرستان
 6. هماهنگی با مراکز بهداشتی درمانی براي توزیع فرم ها به مطب ماما و پزشکانی که زایمان در مطب را می پذیرند.
 7. هماهنگی با بیمارستان ها براي تکمیل و ارسال ماهانه فرم به ستاد مرکز بهداشت شهرستان براي مراجعینی کهزایمان در منزل و یا مطب صورت گرفته و براي تلقیح واکسن به بیمارستان مراجعه نموده اند.
 8. هماهنگی با فردي که مسئولیت صدور گواهی ولادت زایمان در منزل را بر عهده دارد.
 9. براي مواردي که فرد بطور مستقیم و بدون طی این مراحل به مسئول صدور گواهی مراجعه نماید ضروریست، هماهنگی لازم صورت گیرد، چنین مواردي را، براي تکمیل فرم یاد شده به مرکز بهداشتی درمانی/ خانه بهداشت مربوطه ارجاع نماید و پس از طی مراحل مذکور گواهی ولادت را صادر نماید.
 10. هماهنگی با مسئول نظارت مطب ها جهت پیگیري تکمیل فرم یاد شده به هنگام بازدید از مطب ها.
 11. ورود اطلاعات فرم های ثبت اطلاعات تولد خارج بیمارستانی در سایت
 12. برآورد تجهیزات– فرمهای مورد نیاز – مکمل ها ی مورد نیاز و پیگیری جهت خرید و توزیع

شرح وظایف کارشناس برنامه کودکان و شیر مادر :
 1. برنامه ریزی در جهت اهداف و خط مشی سیاست های وزارت متبوع 
 2. نظارت بر تامین و توزیع وسایل مورد نیاز جهت اجرای برنامه    
 3. پایش و نظارت از واحدهای محیطی  و ارسال پسخوراند                    
 4. گزارش مشکلات  موجود در ارتباط با برنامه کودکان       
 5. تنظیم و اجرای برنامه های مداخله ای کودکان شهرستان        
 6. شناسایی نیازهای آموزشی  و اجرای برنامه های موثر و بازآموزی  ماماها،کاردانان و کارشناسان بهداشت خانواده و بهورزان  
 7. تجزیه و تحلیل آمار به صورت ماهیانه ، فصلی،شش ماهه و سالیانه                                         
 8. تجزیه و تحلیل و جمع آوری آمار شیر مادر و شیر مصنوعی یارانه ای و غیر یارانه ای                   
 9. بازدید از بیمارستان دوستدار کودک                                                                       
 10. برگزاری هفته جهانی کود ک و شیر مادر                                                                  
 11. شرکت درجلسات وبرگزاری جلسات برحسب ضرورت(درون بخشی وبرون بخشی)


شرح وظایف رئیس گروه سلامت جمعیت و خانواده
1-برنامه ریزی و تعیین اهداف و خط مشی و سیاستهای کلی برنامه های سلامت جمعیت وخانواده
2-بررسی و طبقه بندی نیازها و اولویت های منطقه ای و نظارت بر تدوین برنامه عملیاتی سلامت جمعیت وخانواده براساس مطالعات و بررسی های بعمل آمده
3-شناخت و دسته بندی مسایل سلامت منطقه و تنگناهای فنی و اجرایی برنامه ها.
4-ارزشیابی منظم خدمات و پوشش برنامه‌های سلامت جمعیت وخانواده
5-تهیه پروتکلهای آموزشی برنامه های سلامت جمعیت و خانواده براساس نیازهای منطقه ای استخراج شده از تحقیقات و بررسی های بعمل آمده
6-آموزش و بازآموزی رده های مختلف نیروی انسانی  براساس پروتکل های آموزشی منطقه ای و کشوری
7-هماهنگی های درون بخشی جهت رفع نیازهای آموزشی و اجرایی برنامه های جمعیت و خانواده
8-طراحی و اجرای طرحهای تحقیقاتی و کاربردی جهت دستیابی به نتایج و راهکارهای مناسب برای رفع مشکلات و تدوین و اجرای برنامه مداخله و اصلاح
9-اجرای طرحهای تحقیقاتی منطقه ای و ملی ارائه شده از سوی دانشکده و وزارت متبوع در زمینه سلامت جمعیت و خانواده
10-نظارت بر فعالیتهای گروه های سلامت مادران، سلامت کودکان، سلامت سالمندان و میانسالان و....
11-حفظ و ارتقا شاخص های حاصل شده در برنامه سلامت نوزادان ؛کودکان ؛ مادران ؛میانسالان ،سالمندان
12-بهره مندی حداکثری از ظرفیت های بین بخشی جهت ارتقا جایگاه خانواده و برنامه ریزی جهت سلامت کرامت و توانمندی سالمندان به عنوان سرمایه های معنوی کشور
13-برنامه ریزی جهت ارتقای پویایی،بالندگی و جوانی جمعیت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی و تقویت سلامت باروری
14-ارتقا برنامه سلامت در کلیه گروههای سنی و جنسی و توسعه خدمات در ابعاد جسمی ، روانی ؛اجتماعی و معنوی
15-هماهنگی برون بخشی با سایر بخشهای توسعه، نهادهای رسمی و اجتماعی
16-شرکت در کمیته های مربوط به برنامه های جمعیت و خانواده
17-بازنگری بسته های خدمتی جهت دستیابی به اهداف و ارتقا برنامه های حوزه سلامت جمعیت و خانواده
 
 
 شرح وظایف کارشناس مادران
 
  1-بررسی و برنامه ریزی و تعیین اهداف و خط مشی های اجرایی در زمینه  سلامت مادران و در قالب سیاستهای وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
2-تدوین برنامه عملیاتی به منظور پیشبرد اهداف و برنامه های سلامت مادران بر اساس برنامه های ابلاغي وزارت متبوع
3-انجام هماهنگی های درون بخشی و برون بخشی  و اجرای فعالیتهای مداخله ایی وجاری  جهت نيل به اهداف برنامه عملياتي
4-انجام تحقیق و بررسی های لازم جهت برنامه ریزی و تعیین اهداف برنامه مادران
5-تهیه و ارسال  رسانه های آموزشی مورد نیاز در برنامه مادران
6-همکاری و هماهنگی با سازمانها ، موسسات ، نهادها به منظور برنامه ریزی و پیشبرد اهداف برنامه مادران
7-شرکت در جلسات و کمیسیونها و کمیته های فنی و تخصصی سلامت مادران به منظور برنامه ریزی و بحث و تبادل نظر در زمینه حل مسایل و مشکلات موجود و ارائه نظرات مشورتی و تخصصی در زمینه های مختلف
8-اجرای نظام کشوری مراقبت مرگ مادر و تشکیل به موقع کمیته بررسی مرگ مادر به ازای هر مورد مرگ مادر باردار
9-برگزاری کارگاه های آموزشی وبازآموزی  متناسب با نیازسنجی آموزشي وبرنامه هاي ابلاغي اداره سلامت مادران جهت نيروهاي بهداشتي
تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده و ارائه پسخوراند لازم به واحد های تابعه-10
11-همکاری و هماهنگی با سازمانها،موسسات به منظور برنامه ریزی و پیشبرد اهداف برنامه مادران
12-تهیه و تنظیم گزارش از نحوه عملکرد و پیشرفت برنامه های  مادران و ارائه آن  به مسئولین ذیربط
13-انجام تحیق و بررسی های لازم جهت  برنامه ریزی و تعیین اهداف برنامه مادران 
14-نظارت بر کمیت و کیفیت خدمات و برنامه های بهداشت مادر و مقایسه آن با ضوابط و معیار های تعیین شده
15-انجام سایر امور مرتبط با شغل بر حسب نظر مافوق و مطابق مقررات


شرح وظایف کارشناس جوانی جمعیت
 
1-بررسي ، برنامه ريزي و تعيين اهداف سازی سياست هاي کلی جمعیت
2-اجرای ابلاغیه ها و بخشنامه های ارسالی از وزارت
3-هماهنگی و ارایه پیشنهادات در خصوص اعتبارات ارسالی از وزارت
4-هماهنگی درون بخشی با سایر معاونت ها
5-تعامل با کارشناسان معاونین دانشکده جهت ابلاغ برنامه های لازم الاجرا بر اساس سیاست های کلان جمعیتی
6-ارسال کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل ها و ابلاغ اجرای برنامه جوانی جمعیت در مراکز شهري و روستايي و خانه هاي بهداشت
7-هماهنگی با آموزشگاه بهورزی در راستای اجرای برنامه های آموزشی
8-جراي برنامه هاي آموزشي / بازآموزی در راستای توانمند سازی ارائه دهندگان خدمت
9-استخراج و تحلیل شاخص های جمعیتی و باروری به تفکیک مراکزشهري و روستايي و خانه هاي بهداشت
10-گزارشدهياطلاعاتدر پورتال اداره جوانی جمعیت
11-توافق با معاونت بهداشتی در خصوص تواتر پایش و انجام پايش واحدهاي محیطی ، ارسال پسخوراند پایش و پیگیری نتایج پایش
12-انجام پایش های میدانی  و نظارت بركميت وكيفيت خدمات وبرنامه ها و مقايسه آن باضوابط و معيارهاي تعيين شده وزارتی 
13-رصد مستمر الکترونیکی مشاوره / آموزش ها در پرونده الکترونیک ( سامانه سیب )
14-بزرگداشت هفته ملی جمعیت ،هماهنگی های درون بخشی، هماهنگی های برون بخشی، ، بارگزاری در کانال های مجازی، برگزاری نشست های علمی با موضوعات مختلف ، رسانه ای نمودن اقدامات و ... و  ارسال گزارش به وزارت متبوع
15-انجام سایر امور مرتبط با برنامه برحسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات