منو اصلی معاونت بهداشت
 

معرفی مدیر و اعضای گروه بهداشت حرفه ایآقای مسعود همتی

کارشناس سلامت کار

 کارشناسی ارشد مدیریت HSE (ایمنی، بهداشت، محیط زیست)شماره تماس: 43237840-041

اعضای گروه
 
ردیف عکس نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی
1   فاطمه فرخی کارشناس بهداشت حرفه ای کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای
2 حسن حاجی زاده کارشناس بهداشت حرفه ای  کارشناسی بهداشت حرفه ای
3   لیلی مرادخانی کارشناس بهداشت حرفه ای  کارشناسی بهداشت حرفه ای