منو اصلی معاونت بهداشت
 

خدمات داروئی برنامه پزشک خانواده


خدمات دارویی انجام شده در برنامه پزشک خانواده
 
  1. فراخوان واگذاری داروخانه های مراکز بهداشتی و درمانی به داروخانه های خصوصی جهت  عقد قرارداد
  2. ارائه خدمات دارویی بر اساس لیست دارویی تدوین شده برنامه بیمه روستایی و طرح پزشک خانواده در پایان هرسال
  3. کنترل وبررسی نسخ دارویی ارائه شده توسط داروخانه خصوصی طرف قرارداد برنامه بیمه روستایی و رسیدگی به اسناد  ذیربط و تحویل به واحد امور مالی دانشکده جهت پرداخت صورت هزینه ماهانه  خدمات دارویی ارائه شده در واحد های تحت پوشش