منو اصلی معاونت بهداشت
 

معرفی مدیر و اعضای گروه مدیریت و کاهش خطر بلایا
آقای علی اوجاقی

کارشناس کاهش خطر بلایا

کارشناسی ارشد آلودگی محیط زیست دریاها

سابقه کار:

شماره تماس: 43229660-041