منو اصلی معاونت بهداشت
 

تامین دارو


تهیه و توزیع کلیه اقلام دارویی و لوازم مصرفی پزشکی – دندانپزشکی – آزمایشگاهی مورد نیاز واحد های تحت پوشش معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شهرستان سراب بشرح زیر است:
1 – تامین داروها و لوازم مصرفی پزشکی واحد سلامت و جمعیت خانواده شامل : کنتراسپتیوها- مکمل های دارویی و شیر مصنوعی کودکان واجد شرایط.
2- تامین داروها و لوازم مصرفی پزشکی مورد نیاز واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها
3- تامین مکمل های دارویی مورد نیاز واحد بهبود تغذیه _ واحد مدارس برای اجرای طرحهای مصوب سازمانی 
4- تامین و توزیع اقلام مصرفی پزشکی – دندانپزشکی – مامایی و آزمایشگاهی مورد لزوم مراکز بهداشتی و درمانی تحت پوشش 
5- تامین و توزیع کلیه اقلام دارویی و لوازم مصرفی پزشکی مورد نیاز خانه های بهداشت تحت پوشش طبق دارونامه مصوب سازمانی