منو اصلی معاونت بهداشت
 

فعالیت های گروه مدیریت و کاهش خطر بلایا


فعالیت ها و برنامه ها ( بحران )
  1. برنامه پایلوت بهره مندی از فناوری ژئوانفورماتیک در بلایا
  2.  ارزیابی و آمادگی خانوار در برابر بلایا
  3.  ارزیابی خطر بلایا در مرکز بهداشتی درمانی
  4.  برگزاری مانورهای میدانی و دورمیزی
  5.  سازماندهی نیروهای عملیاتی
  6.  سامانه فرماندهی حادثه
  7.  نوشتن EOP استان و شهرستانها
  8.  ادغام برنامه های واحد بلایا در سیستم بهداشتی کشور