منو اصلی معاونت بهداشت
 

رسالت آموزشگاه بهورزی        این واحد با بهره گیری از اهداف کلان وزارت بهداشت و درمان، متولی جذب، تربیت و بکارگیری نیروهای بومی بعنوان بهورز جهت ارائه خدمات بهداشتی درمانی سطح اول در جامعه روستایی می باشد و در راستای استقرار نظام شبکه های بهداشتی با فناوری روز و در حیطه قوانین و دستورالعملهای موجود متعهد گردیده تا با فراهم آوردن امکانات مورد نیاز و توانمندسازی نیروی انسانی شاغل در سیستم , خدمات خود را به بهترین شیوه ارائه نماید.

عنوان برنامه های مرکز آموزش بهورزی و کارکنان:
- جذب و تربیت بهورزان
- آموزش و توانمندسازی ضمن خدمت کارکنان
- آموزش بدو خدمت کارکنان
- ارتقا بهره وری بهورزان
- تحقیق و توسعه در سلامت

 
شرح وظایف در جذب و تربیت بهورز:
- تعیین روستاهای دارای اولویت از نظر جذب و پذیرش بهورز
- بررسی پستهای بلاتصدی بهورزی با حضور کارشناس مسئول بهورزی
- اعلام نیاز و اولویت ها پیگیری کسب مجوز با همکاری حوزه معاونت بهداشتی
- توجیه برنامه در روستاهای اصلی وقمر خانه های بهداشت و جلب همکاری مردم ، شورای اسلامی، معتمدان محلی و غیره از طریق مراجعه مستقیم مدیر، مربیان و کارشناسان واحد گسترش مرکز بهداشت شهرستان
- برقراری ارتباط با خانواده ها و جستجوی نفرات واجد شرایط برای ارائه خدمات بهداشتی درمانی و توجیه ارزش این خدمات
- اطلاع رسانی در خصوص پذیرش بهورز بومی در روستاهای مورد نظر از طریق نشر آگهی در مساجد ، خانه بهداشت ، مراکز بهداشتی درمانی ، اماکن عمومی و غیره
- جمع آوری مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام داوطلبان ، تنظیم پرونده و صدور کارت شرکت در جلسه آزمون
- تائید بومی بودن و محل سکونت داوطلبان
- برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه برای انتخاب نفرات برتر از بین داوطلبان بومی هر محل و معرفی آنان به هسته گزینش
- اعلام اسامی پذیرفته شدگان برای ثبت نام و تکمیل پرونده در مرکز آموزش بهورزی
- فراهم نمودن تسهیلات لازم برای سنجش سلامت مهارت آموزان (بهورز کاردان ) و دانش آموزان در بدو ورود به مرکز صورت می گیرد.
- تامین امکانات رفاهی مهارت آموزان و دانش آموزان (طبق آیین نامه)
- اجرای برنامه های آموزش نظری – عملی و کارآموزی و ترتیب حضور فعال و مستمر مربیان در کلیه مراحل آموزشی
- برگزاری آزمون های پایان هر پایه و مشارکت در آزمون نهایی
- تدوین طرح درس روزانه و کلی و چک لیست های آموزشی
-برگزاری امتحانات هر پایه در طول دوره آموزش
- تامین محیط سالم اجتماعی برای مهارت آموزان و دانش اموزان در حال تحصیل و نظارت بر رفتار و انظباط آنان
- برپایی اردوهای علمی ، فرهنگی ، تفریحی مهارت آموزان و دانش آموزان در معیت مربیان
- تشکیل کمیته آموزش با حضور رئیس مرکز بهداشت شهرستان ، مسئولین ستادی بر حسب مورد ، مدیر مرکز آموزش بهورزی

آموزش و توانمند سازی کارکنان :
-تشکیل جلسات شورای  آموزشی در سطح  معاونت بهداشتی ومرکز بهداشت شهرستان
- ارزیابی برنامه های آموزشی پیشنهادی توسط واحدهای ستادی در شورای آموزشی واعلام نتایج به واحدها
- تعیین نارساییها و ارائه پیشنهاد ها ی لازم جهت بهبود وارتقائ آموزش کارکنان
- برنامه ریزی جهت انجام نیاز سنجی آموزشی به صورت متمرکز از بهورزان وسایر نیروها با همکاری واحدهای ستادی
- نظارت وارزیابی دوره های آموزش  در حین اجرا و بعد از پایان دوره وارائه نتایج به واحدها ی برگزارگننده   
-همکاری و مشارکت درتنظیم و اجرای برنامه های باز آموزی تیم سلامت
- برنامه ریزی واجرای آموزش بدو خدمت نیروها با همکاری واحدهای ستادی
- نظارت بر نحوه اجرای برنامه آموزش بدو خدمت نیروها ، تجزیه و تحلیل وارزیابی  برنامه ها و ارائه نتایج به واحدهای ستادی
-برنامه ریزی آموزشی جهت توانمندسازی مربیان وکارشناسان ستادی
-برنامه ریزی آموزشی و آموزش مراقبین سلامت طبق بسته های آموزشی وصدور گواهی پایان دوره برای مراقبین سلامت
-نظارت و پایش مستمر مراقبین سلامت و باز آموزی مراقبین سلامت
-مشارکت فعال در کمیته های علمی و اجرایی مرکز بهداشت شهرستان

 
ارتقاء بهره وری بهورزان :
-برنامه ریزی سالانه در کل خانه های بهداشت تحت پوشش
- برنامه ریزی بازدید مربیان اجرائی ازخانه های بهداشت
- برنامه ریزی برای بازدید کارشناسان از خانه های بهداشت به همراه مربی
- هماهنگی در خصوص بازدید های گروهی (کارشناسان ستادی)از خانه های بهداشت
- برگزاری سمینار های ماهانه به مربیان
- برگزاری سمینار های ماهانه به بهورزان توسط مربیان مربوطه
- برنامه ریزی ونظارت دربر گزاری مراسم بزرگداشت روز بهورز و دعوت از مسئولین شهرستان وتقدیر از بهورزان ومربیان نمونه
- برنامه ریزی در جهت  پایش سالیانه خانه های بهداشت و تجزیه وتحلیل  نتایج انها و انعکاس ان به مسئولین اجرایی
-برگذاری ازمون علمی مربیان
-برگذاری ازمون علمی بهورزان و تجزيه تحليل وارائه پسخوراند در جلسات سمينارهاي ماهانه
- ارزشیابی عملي وپایش سالانه کلیه خانه های بهداشت تحت پوشش
- تشکیل شورای بهورزی  هرسه یکماه یکبار
- همكاري در برنامه ريزي وانجام دهگردشي پزشك خانواده در خانه هاي بهداشت وروستاهاي تابعه
-همكاري با اداره بهزيستي شهرستان وانجام طرح امپليوپي( معاينه وبيماريابي در تنبلي چشم كودكان زير شش سال)
- همکاری در راه اندازی خانه های بهداشت دانش آموزی و جدید
- مشارکت درارزیابی امور فنی بهورزان شاغل(ارزشیابی سالیانه ، ارتقاء شغلی ،تغییر عنوان ،انتقال و ...)
- حضور فعال در کمیته نقل و انتقالات ( به ویژه بهورزان )
- پیگیری مرتفع ساختن مسایل ومشکلات ارجاع شده بهورزان شاغل با همکاری واحدهای مرتبط وارائه گزارش به معاون بهداشتی
- برنامه ریزی و نظارت مستمر بر نحوه عملکرد خانه های بهداشت دانش آموزی و آموزشی
-پیگیری اجرای برنامه پایش وارسال نتایج گزارش بازدید مربیان به مراکز بهداشتی درمانی ودریافت پسخوراندو پیشنهاد تشویق و تنبیه کارکنان
-برنامه ریزی و نظارت بر نحوه عملکرد کارکنان مراکز بهداشتی درمانی به اتفاق تیم کارشناسی
-تدوین چک لیست پایش ونظارت بر بهورزان وکارشناسان ناظر

 
تحقیق و توسعه در سلامت:
- تصویب خط مشی وسیاستهای پژوهشی معاونت بهداشتی
- گسترش فرهنگ پژوهش در کارکنان
- افزایش مهارت وتوانمند ی پرسنل جهت انجام پژوهش های کاربردی در سلامت|(HSR)
- کارشناسی و تصویب طرحهای پژوهشی بنیادی و کاربردی در حوزه بهداشتHSR))
- تسهیل وکوتاه نمودن فرایندهای پژوهشیHSR
- ارائه مشاوره های پژوهشی به پژوهشگران حوزه معاونت
- شناسایی و ارزیابی نیازها و ایده های نو و تهیه طرح های تحقیقاتی کاربردی

 
 فصلنامه بهورز:
-جمع آوری و استخراج نیازهای آموزشی بهورزان شاغل از طریق فرم های نیاز سنجی کارکنان و  ارسال به دفتر فصلنامه
-طراحی و برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی غیر حضوری بهورزان
-مشارکت در تهیه مقالات , جمع آوری مقالات و مطالب کارکنان ،مربیان و بهورزان جهت ارائه به فصلنامه بهورز

 
سایر امور:
- سرپرستی امور فنی و اداری مرکز
-تهیه برنامه عملیاتی سالیانه مرکز آموزش بهورزی
-تهیه و تنظیم بودجه مرکز و نظارت بر هزینه آن
- تامین نیروی انسانی مورد نیاز جهت اجرای برنامه ها
-انجام سایر امور به پیشنهاد معاون بهداشتی
-هماهنگی با معاون بهداشتی و پشتیبانی جهت تامین بودجه  مورد نیاز مرکز
-تشکیل جلسات هماهنگی منسجم با کارشناس آموزش بهورزی شبکه وپیگیری اجرای مصوبات
-گزارش مشکلات وموانع اجرای برنامه ها  به معاون بهداشتی
-مشارکت در جلسات کمیته  فنی و  ارائه  نظرات تخصصی و پیشرفت  برنامه ها