منو اصلی معاونت بهداشت
 

اهداف و استراتژی های گروه مدیریت و کاهش خطر بلایا


اهداف و استراتژی (بحران)
 

رسالت :
انجام فعالیتهایی که منجر به مدیریت کارآمد در بحران ها و حوادث غیرمترقبه و انسان ساخت و کاهش آسیب پذیری به مراکزبهداشتی درمانی، و پرسنل بهداشتی و درمانی و عامه مردم گردد.
 

هدف کلی واحد مدیریت بحران و کاهش خطر بلایا:
سیاست گذاری، برنامه ریزی، هدایت و پایش اقدامات لازم در جهت کاهش آسیب در فاز پیشگیری و آمادگی برای اقدامات لازم در مرحله پاسخ و برگشت به شرایط عادی در مرحله بازتوانی کارکردهای حوزه بهداشت عمومی در مدیریت و کاهش خطر بلایای طبیعی و انسان­ ساخت.
 

قبل از وقوع بلایا:
 1. اجرای تمرین­های آمادگی بلایا در تسهیلات بهداشتی و جامعه
 2. اجرای برنامه­های آموزش تخصصی برای مدیران و کارکنان بهداشتی
 3. استقرار فرآیند سامانه هشدار اولیه مخاطرات در تسهیلات بهداشتی
 4. ذخیره­سازی لوازم و ملزومات ارایه خدمت بهداشتی اولیه در فاز پاسخ
 5. تدوین برنامه پاسخ هماهنگ و موثر با مشارکت سایر بخش­ها
 6. آگاه­سازی عمومی درباره راهکارهای ارزیابی و کاهش خطر بلایا
 7. جلب مشارکت عمومی برای اجرای برنامه­های سلامت-محور کاهش خطر بلایا 
 8. اجرای اقدامات کاهش آسیب­پذیری و ارتقای آمادگی تسهیلات و منابع بهداشتی
 9.  ارزیابی آسیب­ پذیری و آمادگی تسهیلات و منابع بهداشتی
 
در زمان وقوع بلایا:
 1. ارزیابی سریع آسیب­ها و نیازهای تسهیلات بهداشتی و جامعه
 2. ارزیابی مستمر نیازهای بهداشتی جمعیت آسیب­دیده 
 3. ارایه مراقبت­های بهداشتی اولیه هماهنگ، به­موقع و موثر
 4. پایش و ارزشیابی اثربخشی ارایه مراقبت­های بهداشتی اولیه
 
پس از وقوع بلایا:
 1. تدوین برنامه بازیابی تسهیلات بهداشتی با رویکرد توسعه پایدار
 2. بازسازی تسهیلات و بازیابی برنامه­های بهداشتی آسیب دیده
 3. مشارکت در تدوین و اجرای بازیابی روانی-اجتماعی جامعه
 4. پایش و ارزشیابی اقدامات فاز بازیابی بلایا