منو اصلی معاونت بهداشت
 

دوره های آموزش بهورزی

 
آموزشگاه بهورزی سراب از سال 1366بصورت رسمی اقدام به پذیرش و تربیت دانش آموز بهورزی با هدف توسعه خدمات بهداشتی اولیه در سطح خانه های بهداشت کرد که به عنوان شهرستان معین وظیفه تربیت بهورزان شهرهای سراب، بستان آباد ، هریس نمود که در این راستا تعداد 59 بهورز مرد و 151 بهورز زن آموزش و تربیت نموده است.
 
دوره های برگزار شده در مرکز آموزش بهورزی دانشکده علوم پزشکی سراب از بدو تاسیس تاکنون

 
ردیف نام دوره سال ورود تعداد ورودی تعداد خروجی
زن مرد زن مرد
  1 دوره اول 1366 26 --- 22 ---
2 دوره دوم 1367 20 --- 17 ---
3 دوره سوم 1369 3 12 3 12
4 دوره چهارم 1370 8 7 5 7
5 دوره پنجم 1371 11 1 10 1
6 دوره ششم 1372 6 3 6 3
7 دوره هفتم 1373 12 3 8 3
8 دوره هشتم 1374 7 9 7 9
9 دوره نهم 1375 3 5 2 5
10 دوره دهم 1377 4 2 4 2
11 دوره یازدهم 1379 3 2 3 2
12 دوره دوازدهم 1383 8 --- 8 ---
13 دوره سیزدهم 1384 8 --- 8 ---
14 دوره چهاردهم 1385 8 --- 8 ---
15 دوره پانزدهم 1386 7 ---- 7 ----
16 دوره شانزدهم 1389 13 5 13 5
17 دوره هفدهم 1391 --- 6 --- 6
18 دوره هجدهم 1395 4 4