منو اصلی معاونت بهداشت
 

برنامه های گروه بهداشت حرفه ای


برنامه ها و فعالیت ها
1-طرح صنوف
هدف کلی:
ایجاد ارتباط و همکاری مجمع امور صنفی و مرکز بهداشت به منظور انتقال و القا، فرهنگ بهداشتی و ایمنی اصناف مختلف و اجرای موازین و دستورالعمل های بهداشتی محیط کار و پیشگیری از عوامل زیان آور شغلی و محیطی که ارتقاء و حفظ سطح سلامتی و بهداشت کارکنان در کارگاههای صنفی را به دنبال خواهد داشت.

 
2- طرح بهگر
ارتقاء سطح سلامت کارگران و پیشگیری در زمینه ازکارافتادگی زودرس آنان در اثر بروز سوانح وحوادث در محیط کار در کارگاههای۴۹-۲۰ نفر 
 
3- ایجاد خانه های بهداشت کارگری
اهداف کلی :
تأمین سلامتی شاغلین در کارگاههایی با بعد کارگری 50-499 نفر
ارتقاء دانش و ایجاد رفتارهای مناسب بهداشتی درکارگران که به طورغیرمستقیم بر اعضاء خانواده آنان اثرخواهد داشت .
سالم سازی محیط کار

4- ایجاد مراکز بهداشت کار
اهداف : 
الف‌ -تامین‌ و ارتقاء سلامت‌ و بهداشت‌ جسمی‌ و روانی‌ شاغلین ‌در کارگاههایی با بعد کارگری 500 نفر و بالاتر 
ب‌ - پیشگیری‌ از حوادث‌ و بیماری‌های‌ ناشی‌ از کار و حفاظت‌ کارگران‌ از خطراتی‌ که‌ سلامتی‌ آنان‌ را تهدید می‌نمایند.
 
5- ارگونومی
6- بهداشت پرتوها
7- بهداشت کشاورزی
نگهداري وبهبود سلامت جسمي ورواني كشاورزان و افراد وابسته به آنها و رسانيدن آنهابه حداكثر ممكن از طریق شناسایی، ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور در محیط کار کشاورزان
بهداشت کشاورزان
8- طرح بقا
9- بهداشت حرفه ای در بیمارستان
10- سامانه جامع مدیریت بازرسی بهداشت حرفه ای